Соопштенија

66-та СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Претседателот на Советот на Општина Велес, Александар Колев ја информира јавноста дека денес 27.03.2017 година (понеделник) во просториите на Општина Велес со почеток во 13:00 часот, Советот на Општина Велес ќе ја одржи 66-тата седница.
За 66-та седница на Советот предложен е следниот дневен ред:

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец март

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 27.03.2017 година (понеделник) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

Барање за номинирање претставник

Почитувани,

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 27.02.2017 година донесе ПРАВИЛНИК за изменување и дополнување на Правилникот за начинот и постапката за реализирање на Културната манифестација Интернационален фолклорен фестивал „Велес“- Велес.

Согласно изменувањето и дополнувањето на Правилникот за реализирање на Културната манифестација Интернационален фолклорен фестивал „Велес“- Велес,членовите на организациониот одбор се избираат од Советот на Општина Велес по претходно доставени предлози од страна на фолклорни ансамбли и културно уметнички друштва од Општина Велес.

Повеќе...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на животната средина за Планска програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Урбан блок 41 во УЕ VII

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

1. За Планска програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од Урбан блок 41 во УЕ VII, опфат помеѓу ул. “Никола Карев“, ул.“Борис Трајковски“, ул.“11-ти Октомври“ и ул.“Индустриска“, Општина Велес кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.199/14; 44/15; 44/15 и 193/15), не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

Повеќе...

65-та СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Претседателот на Советот на Општина Велес, Александар Колев ја информира јавноста дека денес 14.03.2017 година (вторник) во просториите на Општина Велес со почеток во 12:00 часот, Советот на Општина Велес ќе ја одржи 65-тата седница.
За 65-та седница на Советот предложен е следниот дневен ред:

Повеќе...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) на ден. 03.03. 2017 година, Градоначалникот на Општина Велес донесе 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 За Планска програма за изработка на Детален Урбанистички План за дел од  УЕ 11, дел од УБ 56, Општина Велес, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ  бр.199/14; 44/15; 44/15 и 193/15), не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

Повеќе...

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Нацрт ДЕТАЛЕН УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН за дел од УБ 16, дел од УБ 19 и УБ 20 во УЕ II - мв Трпезица, Велес

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на РМ број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Градоначалникот на Општина Велес го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

Се известуваат сите правни и физички лица дека Градоначалникот на Општина Велес донесе Решение за организирање на

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ – Времен режим на сообраќај на ул:„Љубљанска“

Се известуваат граѓаните на Велес дека делот од улица „Љубљанска“ (парни броеви од 36-52 и непарни броеви од 21-35) ќе биде затворен за сообраќај четири денови (од понеделник 27.02.2017 до четврток 02.03.2017).

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец февруари

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 27.02.2017 година (понеделник) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина Службен весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16) на ден. 02.02.2017година, Градоначалникот на Општина Велес донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Повеќе...