Согласно член 23 од Статутот на Општина Велес како постојани комисии на Советот се:

I.Верификациона комисија
1. Стево Крстевски
2. Менсур Бачевац
3. Драган Димески

II.Комисија за изготвување на Програма на СОВ
1. Душко Петров
2. Петре Саздов
3. Александар Колев
4. Ненад Коциќ
5. Марко Илиев

III.Комисија за мадатни прашања, избори и именувања

1. Весна Стојанова Богоевска
2. Марко Илиев
3. Александар Колев

IV.Комисија за финасирање,Буџет и локален економски развој
1. Стево Крстевски
2. Вероника Ивановска
3. Ненад Коциќ
4. Александар Табаков
5. Александар Колев

V.Комисија за урбанизам,комунални дејности и заштита на животната средина

1. Ненад Коциќ
2. Стево Крстевски
3. Миле Нацев
4. Петре Саздов
5. Анѓел Димов

VI.Комисија за општествени дејности
1. Максут Бакиовски
2. Каролина Попова
3. Нада Трајкова
4. Маја Стојановска
5. Весна Стојанова Богоевска

VII.Комисија за Статут и прописи
1. Ќирил Гајдов
2. Драган Димески
3. Славче Радевски
4. Маја Стојанова
5. Максут Бакиовски

VIII.Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите
1. Пандорка Лазаровска Прличкова
2. Каролина Попова
3. Менсур Бачевац
4. Лилија Чолакова Дервишова
5. Маја Стојанова

IX.Комисија за спорт и млади

1. Марко Илиев
2. Александар Табаков
3. Славче Радевски
4. Вероника Ивановска
5. Пандорка Лазаровска Прличкова

Х. Комисија за заштита на правата на децата
1. Нада Трајкова
2. Ќирил Гајдов
3. Миле Нацев
4 Пандорка Лазаровска Прличкова
5. Лилија Чолакова-Дервишова