СЕКРЕТАР НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Елизабета Јовчевска Секретар на Општина Велес elizabeta.jovcevska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 114 071 397239СЕКТОР ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ, ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ, ЈАВНИ НАБАВКИ, ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА И ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Анита Пивкова Раководител на сектор anita.pivkova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 112 078 394547ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПРАВНИ И ОПШТИ РАБОТИ И МЕСНА САМОУПРАВА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Љупче Ничовски Советник за нормативно правни работи ljupce.nicovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 247639
Сања Карабатова Игновска Соработник за подготовка на седници на совет sanja.karabatova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351674
Мери Перкова Соработник за претставки и предлози и МС meri.perkova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351672
Магдалена Спасева Сорабтник за правни работи magdalena.spaseva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 495858
Бејхан Мемедов Помлад референт за сораб. со немнозинските заедници bejhan.memedov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 237551
Тоше Поп Златанов Возач 043 232 406, локал 070 395089
Миле Ацков Магационер – доставувач 043 232 406, локал 075 312161ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ ДЕЈНОСТИ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Верица Т.Дацевска Раководител на oдделение verica.todorovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 247634
Еленче Тевчева Советник за образование elence.tevceva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 374817
Родна Трајковска Соработник за социјална и здравствена заштита rodna.trajkovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351675
Билјана Вељанова Помлад соработник за културна соработка biljana.veljanova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397238ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Јадранка Митевска Помлад соработник за обезбедување на техничка и друга документација jadranka.mitevska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078  216224
Панче Јанев Помлад соработник за обезбедување на техничка и друга документација pance.janev@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 669207
Никола Митровски Помлад соработник за обезбедување на техничка и друга документација nikola.mitrovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351671
Димче Трајковски Самостоен референт – адмистратор за ЈН dimce.trajkovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 341033ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНФОРМАТИЧКА ТЕХНОЛОГИЈА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Ивица Тасевски Самостоен референт – Техничар на ИКТ ivica.tasevski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 106 076 341034
Андреј Ќамилов Помлад соработник – Администратор на ИС andrej.kjamilov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 106 078 295973ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ПОДДРШКА НА ГРАДОНАЧАЛНИКОТ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Пенчо Кимов Виш соработник – Асистент на Градоначалникот penco.kimov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351866
Марина Бојаџиева Самостоен референт Технички секертар на Градоначалникот marina.bojadzieva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397246
Стојанче Илиевски Возач 043 232 406, локал 075 216415СЕКТОР ЗА УРБАНИЗАМ, ЗАШТИТА НА ЖИВОТНАТА СРЕДИНА, КОМУНАЛНИ ДЕЈНОСТИ, ЕВРОИНТЕГРАЦИИ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ


ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УРБАНИЗАМ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Зоран Мецановски Раководител на Одделение zoran.mecanovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397235
Роза Здравева Советник за изготвување  на урбанистички планови roza.zdraveva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 495853
Владимир Трајков Советник за спроведување на урбанистички планови vladimir.trajkov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 227633
Дејан Јовановски Советник за изготвување  на урбанистички планови dejan.jovanovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 356902
Марија Цилакова Советник за правни работи и правна помош marija.cilakova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351876
Ѓоре Миров Соработник за спроведување на урбанистички планови gjore.mirov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397242
Ангела Чичевалиева Соработник за организациони-технички работи angela.cicevalieva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351679
Пепи Димков Соработник за организациони-технички работи pepi.dimkov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351877
Маринела Велковска Соработник – урбанистички планер marinela.velkovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351861
Марија Рунтева Помлад соработник за спроведување на урбанистички планер marija.runteva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 241785ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Билјана Шуркова Манаскова Раководител на Одделение biljana.s.manaskova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 112 071 397243
Даниела Петковска Соработник за заштита на амбиентен воздух, вода и зеленило daniela.petkovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 106 075 247635ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РАБОТИ И СООБРАЌАЈ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Снежана Дервишова Советник за изградба и одржување на комунална инфраструктура snezana.dervisova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397245
Тијана Маневска Советник за изградба и одржување на комунална инфраструктура tijana.manevska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 495850
Димче Атанасовски Советник за изградба и одржување на комунална инфраструктура dime.atanasovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351864
Веса Смилева Соработник за подготовка на инестиционо техничка документација vesa.smileva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 387396
Жарко Атанасовски Виш соработник за инфрасруктурни објекти и придружни инсталации zarko.atanasovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312147
Горан Коцевски Помлад соработник за сообраќај и патишта goran.kocevski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 289143
Јовче Митковски Самостоен референт за надоместок за уредување на градежно земјиште jovce.mitkovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312149ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ЕВРОИНТЕГРАЦИИ И ЛОКАЛЕН ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Александар Анастасовски Советник за аналитика и планирање на локален економски развој aleksandar.anastasovski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397226
Јадранка Стефкова Советник за планирање на локален економски развој jadranka.stefkova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 070 302219
Никола Ѓорѓиев Соработник за евроинтеграции и грантови nikola.gorgiev@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 381130
Зоран Јаневски Соработник за претприемништво,угостителство и туризам zoran.janevski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 376040
Дејан Таневски Соработник за претприемништво,угостителство и туризам dejan.tanevski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 274181ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Славица Переска Раководител на Одделение за инспекциски надзор slavica.pereska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 070 302218
Силфана Ончева Советник инспектор за утврдување на наплата на данок silfana.onceva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397232
Македонка Виларова Советник – просветен инспектор makedonka.vilarova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 309227
Томислав Босилков Советник – градежен инспектор tomislav.bosilkov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 495856
Ирена Левкова Советник – комунален инспектор irena.levkova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 309977
Магдалена Грубор Помлад соработник за правни работи magdalena.grubor@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 379671
Благој Калузаров Самостоен референт – комунален редар blagoj.kalauzarov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312156
Ѓоре Климкаров Самостоен референт – комунален редар gjore.klimkarov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351879
Сашка Филипова Самостоен референт – комунален редар saska.filipova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 365304
Кристијан Тасков Помлад референт за организационо-технички работи kristijan.taskov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351676ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ВНАТРЕШНА РЕВИЗИЈА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Мартин Мајсторов Виш соработник внатрешен ревизор martin.majstorov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 309268
Надица Тошева Помлад соработник- внатрешен ревизор на обука nadica.toseva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351677ОДДЕЛЕНИЕ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО ЧОВЕЧКИ РЕСУРСИ

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Зорица Миладиновска Помлад соработник за примена на прописи,постапки и обуки за човечки ресурси zorica.miladinovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 247636ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ФИНАНСИСКИ ПРАШАЊА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Љупче Андреевски Раководител на одделение ljupco.andreevski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397223
Оливера Чанева Советник-одговорен сметководител olivera.caneva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397240
Лили Велковска Советник за подготвување на буџетот lili.velkovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312140
Пепита Стојковска Советник проценувач на недвижен имот pepita.stojkovska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 495855
Тодор Поп Андов Советник за утврдување на данок на промет на недвижности todor.popandov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312145
Невенка Петрушевска Виш соработник за комунална такса nevenka.petrusevska@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312146
Александар Вишинов Помлад соработник-книговодител aleksandar.visinov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351670
Душан Крстевски Самостоен референт благајник dusan.krstevski@veles.gov.mk 043 232 406, локал 071 397241
Марина Лазарова Самостоен референт по облог на данок на имот marina.lazarova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312163
Марјана Нешова Самостоен референт книговодител marjana.nesova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312143
Снежана Манасиева Самостоен референт даночен книговодител snezana.manasieva@veles.gov.mk 043 232 406, локал 075 312148
Дејан Митров Самостоен референт за организационо-техничка поддршка dejan.mitrov@veles.gov.mk 043 232 406, локал 076 351878
Цветанка Атанасова Самостоен референт книговодител cvetanka.atanasova@veles.gov.mk 043 232 406, локал 078 382658ТЕРИТОРИЈАЛНА ПРОТИВПОЖАРНА ЕДИНИЦА

Службено лице Работно место Е-маил Телефон Мобилен
Љупчо Лепидовски Командир на ТППE – Велес ljupco.lepidovski@veles.gov.mk 075 312170
Димче Јованов Командир на вод tppe@veles.gov.mk 076 495854
Ивица Поповски Командир на вод tppe@veles.gov.mk 075 312197
Киро Димовски Командир на одделение 075 312190
Марјан Мицев Командир на одделение 075 312191
Тони Цветковски Командир на одделение 075 312185
Роберт Драскачев Пожарникар 075 312175
Митко Стоилов Пожарникар 075 312192
Александар Димитров Пожарникар 075 312181
Томислав Неделковски Пожарникар 075 312187
Божидар Драскачев Пожарникар 075 312174
Бошко Петрушевски Пожарникар 075 312182
Аце Темелковски Пожарникар 075 312177
Боби Банев Пожарникар 075 312178
Ѓоре Огњанов Пожарникар 075 312173
Благој Анастов Пожарникар 075 312188
Бајровик Нихат Пожарникар 075 312159
Петровски Злате Пожарникар 078 259384
Стојановски Бранко Пожарникар 078 259381
Адилов Рамадан Пожарникар 078 259382
Костов Никола Пожарникар 078 259386
Здравевски Лазе Пожарникар 078 295731
Диковски Кире Пожарникар 078 289132
Јолдашев Александар Пожарникар 078 289957
Пачуков Борче Пожарникар 078 259387
Василев Ивица Пожарникар 078 256783
Шакиров Роберт Пожарникар 075 215978
Блажевски Лазе Пожарникар 075 213658
Неделков Сашко Пожарникар 076 351673