Вработувањето на државни службеници во Општина Велес се врши по пат на јавен оглас согласно Законот за државни службеници  (Пречистен текст) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 108/2005 и Правилникот Правилник за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници (објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 85/2005). Постапката за вработување се реализира преку Агенцијата за државни службеници на Република Северна Македонија.

Повеќе информации на http://aa.mk/

Закон за државните службеници (Пречистен текст) објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 108/2005.

Правилник за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници (.pdf 360 kb), објавен во Службен весник на Република Македонија борј 85/2005)

Правилник за изменување и дополнување на правилникот за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници (.pdf 99 kb), објавен во Службен весник на Република Македонија борј 97/2007)

Прописи кои престанале да важат

Правилник за критериумите и стандардите, како и постапката за селекција и вработување на државните службеници (.pdf 360 kb), објавен во Службен весник на Република Северна Македонија број 96/2001.