КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
ул. Вардарска бр.18, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок: 07:00 – 15:00часот
Телефон (централа):
043 231-011
Телефон (факс):
043 222-608
Дежурен телефон за дефекти:
043 231-820 | 076 308-038
Е-пошта
info@derven.mk
Веб страна
www.derven.mk


JАВНО КОМУНАЛНО ПРЕТПРИЈАТИЕ „ДЕРВЕН

Историјат
Претпријатието е основано со Одлука на Собранието на Општина Велес бр.08-5293 од 05.12.1989 година и е организирано како Јавно претпријатие за комунални дејности „Дервен“ – Велес и истото со Решение бр.1666/89 од 22.12.1989 година е регистрирано во Окружниот стопански суд Скопје.

Главни активности на ЈКП Дервен
Јавното комунално претпријатие ДЕРВЕН – Велес е основано за вршење комунални дејности како дејности од јавен интерес на Општината Велес.
Согласно основачкиот акт и Статутот на претпријатието, главни активности на ЈКП Дервен се:

 •  Преработка на вода, дистрибуција на истата до корисниците и одржување на објектите и опремата од системот за водоснабдување.
 •  Прифаќање и одведување на фекалната вода и одржување на канализационата мрежа.
 • Собирање, изнесување и депонирање на комунален и индустриски цврст отпад од станбени, деловни и индустриски објекти во сопственост на физички и правни лица
 • Чистење на јавни прометни површини
 • Управување со градските гробишта
 • Одржување на градската депонија
 • Одржување на депонијата за градежен шут
 • Уредување, одржување и подигнување на градско зеленило
 • Организирање на пазари на мало
 • Инженерство, техничко советување и изградба на објекти од нискоградба.

Опфатеност на населението со услуги
Со услугите кои ги дава ЈКП ДЕРВЕН опфатен е градот Велес со 48.000 жители, приградската населба Превалец и селата Горно Оризари и Башино Село кои имаат вкупно 3.000 жители. Вкупното население опфатено со услугите кои ги врши ЈКП ДЕРВЕН е 51.000 жители.

 • Опфатеност на населението со водоснабдувањеСо водоснабдување опфатен е градот Велес, приградската населба Превалец и село Горно Оризари. Вкупната опфатеност на населението во овие места со водоснабдување изнесува вкупно 99 %.
 • Опфатеност на населението со канализацијаСо услугите за одведување на отпадни води, т.е. со канализационен систем опфатен е само градот Велес и тоа со 97,5% од вкупниот број на жители.

Работни принципи
Во извршување на своите задачи и активности ЈКП Дервен ги почитува следните принципи:

 • Задоволување на потребите и интересот на нашите потрошувачи. Наша крајна цел е тие да бидат задоволни од услугите што им ги даваме
 • Превземање на сите неопходни мерки за заштита на животната средина, а со тоа и зачувување на природните ресурси
 • Обезбедување на компетентна стручност и едукација на вработените, пред се на раководните структури
 • Постигнување на што поголема економичност во работењето со максимално користење на постоечката опрема, механизација и работна рака
 • Воспоставување на перманентна комуникација со корисниците и потполно разбирање за нивните предлози и сугестии
 • Водење сметка за развој на претпријатието со дефинирање на вкупно потребните инвестиции како по вид, така и по приоритет.ГОДИШЕН ПЛАН

Годишен план за работата на Jавно комунално претпријатие „Дервен“ за 2019 година Превземи документ
Годишен план за работата на Jавно комунално претпријатие „Дервен“ за 2018 година Превземи документ
Годишен план за работата на Jавно комунално претпријатие „Дервен“ за 2017 година Превземи документ


ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 Превземи документ
Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 Превземи документ
Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 31.09.2019 Превземи документ
Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 Превземи документ


ГОДИШНА ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишна завршна сметка на Jавно комунално претпријатие „Дервен“ за 2018 година Превземи документ
Годишна завршна сметка на Jавно комунално претпријатие „Дервен“ за 2017 година Превземи документ
Годишна завршна сметка на Jавно комунално претпријатие „Дервен“ за 2016 година Превземи документ