КОНТАКТ ИНФО

Адреса:
ул. Панко Брашнар бр.1, 1400 Велес
Работно време:
Понеделник – Петок: 07:30 – 15:30часот
Телефон (централа):
043 232 406 локал
Телефон (факс):
043 212- 966
Е-пошта

Веб страна


ЈАВНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКА „ВЕЛЕС-ГАС“ГОДИШНА ПРОГРАМА

Годишна програма за работата на Јавно претпријатие за енергетика „Велес-Гас“ за 2020 година Превземи документ


ИЗВЕШТАЈ ЗА РАБОТАТА НА ПРЕТПРИЈАТИЕТО

Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 31.03.2019 Превземи документ
Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 30.06.2019 Превземи документ
Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 31.09.2019 Превземи документ
Извештај за работата на претријатието за период од 01.01.2019 до 31.12.2019 Превземи документ


ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ИЗВЕШТАЈ И ЗАВРШНА СМЕТКА

Годишен финансов извештај и завршна сметка на ЈП за енергетика Велес-гас за 2019 година Превземи документ