Играј фер и веќе си победник

Денес во просториите на ООУ „Блаже Конески” Велес се реализираше актвиноста „Играј фер и веќе си победник” како дел од програмата на Советот за превенција од детско престапништво. Активноста има за цел зголемување на свеста за потребата од развивање на програми и постапки за намалување на ризиците кои водат до малолетничко престапништво. Во оваа активност учествуваа родители, ученици и наставници а преку игра се даде значење за важноста на влијанијата на семејството и училиштето во превенирање на детсткото престапништво. Учесници во активностите беа ученици, родители и наставници (вкупно 45) од ООУ „Блаже Конески” Велес и ООУ „Благој Кирков” Велес.