Состав на Комисиите на Советот на Општина Велес мандат 2013/2017година

I.Верификациона комисија
1.Валентина Делимачева Андреева
2.Драган Димески
3.Борче Павлов


II.Комисија за изготвување на Програма на СОВ

1.Александар Колев
2.Елизабета Чуповска
3.Горан Јовиќ
4.Тања Најдова
5.Еленче Тевчева


III.Комисија за мадатни прашања, избори и именување

1.Петре Саздов
2.Бобан Коруновски
3.Панче Иванов


IV.Комисија за финасирање, Буџет и локален економски развој

1.Елизабета Чуповска
2.Виолета Галева
3.Рајна Стојанова
4.Марјанка Мишева
5.Панче Иванов


V.Комисија за урбанизам, комунални дејности и заштита на животната средина

1.Ангел Димов
2.Бобан Коруновски
3.Петре Саздов
4.Ќирил Гајдов
5.Иван Ивановски


VI.Комисија за општествени дејности

1.Горан Јовиќ
2.Нада Трајкова
3.Валентина Делимачева Андреева
4.Еленче Тевчева
5.Благој Коларов


VII.Комисија за Статут и прописи

1.Тања Најдова
2.Борче Павлов
3.Валентина Делимачева Андреева
4.Драган Димески
5.Елизабета Чуповска


VIII.Комисија за опредлување на имиња на улици, плоштади и и други инфраструктурни објекти

1.Борче Павлов
2.Митаат Маслак
3.Ангел Димов
4.Живе Катранџиев
5.Бобан Коруновски


IX.Комисија за еднакви можности помеѓу жените и мажите 

1.Виолета Галева
2.Рајна Стојанова
3.Бесим Ахмедов
4.Митаат Маслак
5.Марјанка Мишева


X.Комисија за спорт и млади

1.Иван Ивановски
2.Александар Домазатов
3.Драган Димески
4.Живе Катранџиев
5.Горан Јовиќ


ХI. Комисија за заштита на правата на децата

1.Ќирил Гајдов
2.Александар Домазетов
3.Нада Трајкова
4.Бесим Ахмедов
5.Рајна Стојанова