Совет на млади

Права и должности на претседателот на Совет на млади

Претседателот на Советот:

- Го претставува и раководи со работата на Советот;

- Свикува седници на Советот и со нив претседава;

- Учествува во работата и одлучувањето на Советот;

- Ги формулира предлозите дадени на седницата, како и заклучоците/ одлуките по одделни точки од дневниот ред;

- Превзема мерки за спроведување на заклучоците/одлуките донесени од страна на Советот;

- Ги потпишува актите што ги донесува Советот и се грижи за нивното спроведување;

- Се грижи за спроведување на деловникот

- Врши други работи определени од Советот.

- Претседателот на советот самостојно си назначува секретар

- Претседателот во координација со членовите на советот договара и закажува термин за одржување на седници на советот

- Делегира претставници од Советот на млади за присуство на седници на Советот на Општина Велес на кои што се разгледуваат прашања и политики во врска со младите.