Совет на млади

Права и должности на членовите на Советот на млади

Членовите на Советот:

- Учествуваат во работата и одлучувањето по прашањата што се ставени на дневниот ред на седницата на Советот;

- Даваат иницијативи, предлози, мислења и утврдуваат насоки и ставови по прашања од надлежност на Советот;

- Го запознаваат Советот со ставот на органите што ги претставуваат;

- Обезбедуваат реализација на заклучоците;

- Одговорно, законито и совесно ги извршуваат работите од надлежност на Советот;

- Го спроведуваат Деловникот;

- Вршат други работи определени од Советот.