Совет на млади

Работни групи на Советот на млади на Општина Велес

Постојани работни групи се:

-Работна група за Образование

-Работна група за Спорт

-Работна група за Култура

-Работна група за Информатичка Технологија

Работните групи се составени од 3 членови на Советот на млади, освен Работната група за Информатичка Технологија која брои 9 члена.

Работните групи на Советот на млади:

  • Расправаат за прашања од областа за која се формирани;
  • Даваат мислења и предлози до Советот;
  • Ги разгледуваат предлозите на членовите на Советот и иницијативите на младите од областите за кои се формирани.

 

Состав на Работните групи

  1. Работна група за Образование

- Никола Гочевски

- Никола Ѓоргиев

- Александар Стојковски

  1. Работна група за Спорт

- Кире Јосифовски

- Александар Лепидовски

- Андреј Ќамилов

  1. Работна група за Култура

- Филип Спиркоски

- Благој Ѓорчевски

- Марија Баркова

  1. Работна група за Информатичка Технологија

- Марија Баркова

- Благој Ѓорчевски

- Филип Спиркоски

- Андреј Ќамилов

- Александар Лепидовски

- Кире Јосифовски

- Александар Стојковски

- Никола Ѓоргиев

- Никола Гочевски