Земјоделско земјиште

Вкупната земјоделска површина изнесува 1.071 км2 или 69% од вкупната површина на општината во поранешен состав. Како земјоделско обработливо земјиште се третираат 370 км2 или 34,5% од вкупната земјоделска површина, што претставува удел од 5,6% од вкупното обработливо земјоделско земјиште во државата. Земјоделските површини од еколошки аспект имаат поволна структура поради високото учество на ливади и пасиштата.

 

 

Основни статистички податоци за земјоделството, сточарството и рибарството во индивидуалниот сектор во Северна Македонија, во Велес (извор Државен завод за статистика Република Северна Македонија,  Попис на зeмјоделството, 2007)

Нема слики