Соопштенија

СООПШТЕНИЕ - второ авионско третирање против комарци

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Општина Велес ја информира јавноста дека второто авионско третирање против комарци ќе се изврши на ден 24 Јуни (сабота) 2017 год. во периодот од 05:00 до 06:30 часот. Доколку временските услови не дозволат авионско прскање, истото ќе се изврши наредниот ден 25 Јуни (Недела) 2017 год.

Повеќе...

ОБЈАВА - за прибирање на понуди за распределба на линии за превоз на патници на територијата на Велес за следните линии

Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16 и 71/16) и член 33 од Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Велес („Сл.гласник на општина Велес“ бр.4/05, 11/05, 13/05, 1/06 и 10/08),

ОБЈАВА - за прибирање на понуди за распределба на линии за превоз на патници на територијата на Велес за следните линии

1. Велес – Чолошево – линија бр. 4
2. Велес – Црквино – линија бр. 5
3. Велес – Бузалково – линија бр. 8
4. Велес – Кумарино – линија бр. 10
5. Велес – Башино Село – линија бр. 11

Повеќе...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанија врз животната средина за Предлог планска програма за изработка на Локална урбанистичка планска документација за Д3 – Спорт и рекреација(мото крос патека) К.О.Новачани, Општина Велес

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) на ден. 14.06.2017година, Градоначалникот на Општина Велес донесе 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 

Повеќе...

Известување на надградба на даночниот портал на Општина Велес

Почитувани,

Ве известуваме дека е ставена во функција новата верзија на даночниот портал на Општина Велес. Целта на истиот е да можете во секое време да ја имате на увид Вашата даночна состојба. Со решенијата за данок на имот од 2017 година, доставени Ви се и нови лозинки за пристап. 

Повеќе...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанија врз животната средина за Планска програма за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со основна класа на намена Г2- лесна индустрија на дел од КП 2381, дел о

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15  и  39/16) на ден. 12.06.2017година, Градоначалникот на Општина Велес донесе 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 

Повеќе...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанија врз животната средина за Детален Урбанистички План за дел од Велес, локалитет-дел од урбана единица 7 Алексо Демниевски –дел од урбан блок 38, Општина Велес

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) на ден. 07.06. 2017 година, Градоначалникот на Општина Велес донесе

 Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Повеќе...

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена на влијанија врз животната средина за УПВНМ, со мешана класа на намена на локалитет,м.в.“Среден пат”, КО Башино Село, Општина Велес

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина Службен весник на  РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13,  187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15 и 39/16) на ден. 06.06.2017година, Градоначалникот на Општина Велес донесе 

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена 

Повеќе...

Продолжува воведувањето на стандардизирани садови за отпад во општината

Во последните три години Општина Велес, со средства од буџетот набави и распредели 3180 канти за отпад од 120л. од кои: 2180 во зелена боја за складирање на комунален отпад и 1000 во жолта боја за складирање на селектиран отпад (хартија, стакло, картон, лименки).

Повеќе...

5ти Јуни – Светски ден за заштита на животната средина

Општина Велес, на граѓаните им го честита 5ти Јуни – Светскиот ден за заштита на животната средниа – со едниствена желба да ја сочуваат здравата животна средина и да не дозволат никогаш повеќе да ни се случи „Топилница“.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - прво авионско третирање против комарци

СООПШТЕНИ Е ЗА ЈАВНОСТ

Општина Велес ја информира јавноста дека, поради лошите временски услови прво авионско тертирање против комарци ќе го изврши на ден 08 јуни (Четврток) 2017 год. во периодот од 0500 до 0630 часот. Доколку временските услови не дозволуваат авионско прскање истото ќе се изврши наредниот ден, 09 Јуни (Петок) 2017 год.

Повеќе...