Соопштенија

Соопштение - Трето авионско прскање против комарци

СООПШТЕНИЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

 

Општина Велес ја информира јавноста дека, третото авионско тертирање против комарци ќе го изврши на ден 13 јули (сабота) 2019 год. во периодот од 0500 до 0630 часот. Доколку временските услови не дозволуваат авионско прскање истото ќе се изврши наредниот ден, 14 јули (недела) 2019 год.

Повеќе...

Известување за јавност - градежни активности на улица Ризо Ризов

На ден 08.07.2019 година, Општина Велес во интерес на подобрување на патната инфраструктура, санирање на проблемите настанати како последица на неодамнешните поројни дождови, како и олеснување на комуникацијата на возилата и пешаците кои гравитираат на тој дел од градот, започна со реконструкција (бетонирање) на дел од улица Ризо Ризов, во должина од 80м.

Повеќе...

Барање за добивање на Б – Интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Велес

      

          ОБЈАВУВА

 

       Барање за добивање на Б – Интегрирана еколошка дозвола

 

Согласно член 122 став 4, а во врска со член 99 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18), до Градоначалникот на Општина Велес доставено е барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола со бр.23-1182/4 од 01.07.2019г.

 

Подносител на барањето:

Друштво за производство, трговија и транспорт "МИСА-МГ" ДООЕЛ експорт-    импорт Скопје за инсталација за површински коп на минерални суровини: варовник и никел на локалитет “ГРООТ” Велес,

 

Адреса:

Ул.“Павел Шатев” бр.3 ламела 3/локал 10 Скопје-Кисела Вода, Кисела Вода

 

Локација на инсталацијата:

КП 10424/1 и КП 10424/5 КО Велес м.в “ГРООТ”

 

Контакт лице:

Горанчо Ковиловски – координатор за квалитет, тел: 070/366-808

Категорија на инсталација:

Точка 3. Индустрија на  минерали

Подточка 3.2.  Инсталации  за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање  на  минерални  суровини

 

Целокупната документација содржана во барањето, предлог-програмата за подобрување и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита на животната средина ќе биде достапна за заинтересираната јавност на веб страната на Општина Велес: www.veles.gov.mk

 

За сите потребни информации обратете се во Општина Велес, Одделение за заштита на животната средина на контакт телефон: 043/232-406, локал 106, секој работен ден од 07.30-15.30 часот.               

 

                                                                                            

                                                                                             Градоначалник

                                                                                                   на Општина Велес

                                                                                                        Аце Коцевски


Барање

Анкетен лист

Соопштение - Второ авионско третирање против комарци

Општина Велес ја информира јавноста дека, второто авионско тертирање против комарци ќе го изврши на ден 13 јуни (четврток) 2019 год. во периодот од 0500 до 0630 часот. Доколку временските услови не дозволуваат авионско прскање истото ќе се изврши наредниот ден, 14 јуни (петок) 2019 год.

Повеќе...

Објава бр.1/2019 за давање во закуп на Градски базeн во сопственост на Општина Велес, по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 1/2019

 за давање во закуп на Градски базeн во сопственост на Општина Велес,

по пат на електронско јавно наддавање 

Врз основа на член 2, став 4, алинеја 1 и 2, член 36, од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 101/19) Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес согласно Одлука на совет на Општина Велес за утврдување начин на времено користење  на објект сопственост на Општина Велес по пат на електронско јавно наддавање (Градски базен) бр. 25-2226/1 од 03.06.2019, објавува закуп на недвижен имот - Градски базен на КП 1798 заведени во Имотен лист 23410 во КО Велес, сопственост на Општина Велес, по пат на електронско јавно наддавање.

Повеќе...

Честитка од Градоначалникот Коцевски по повод празнувањето на Рамазан Бајрам

Почитувани сограѓанки и сограѓани,

Во свое лично име, во име на Советот на Општина Велес и во име на граѓаните на Велес, на сите сограѓанки и сограѓани со исламска вероисповед ви го честитам големиот верски празник Рамазан Бајрам.

Повеќе...

Градоначалникот на Гнилање во посета на Општина Велес

Градоначалникот на Општина Велес, Аце Коцевски, денес беше домаќин на трочлена делагација од Општина Гнилање, Република Косово која беше предводена од г-дин Латфи Незири, градоначалник на Општина Гнилање, Косово.

Повеќе...

Во тек пролетна дератизација

Општина Велес  го започна  спроведувањето на пролетна дератизација на Велес како општа мерка за заштита на населението од заразни болести. Овие мерки се  предвидени во Програмата за активностите на Општина Велес во областа на здравствена заштита за 2019 година.

Повеќе...

Објава за прибирање на понуди за распределба на линии за превоз на патници на територијата на Општина Велес за следните линии

О Б Ј А В А

за прибирање на понуди за распределба на линии за превоз на патници на територијата на Општина Велес за следните линии

Повеќе...

Честитка од Градоначалникот Коцевски по повод Меѓународниот ден на Власите

Почитувани сограѓанки и сограѓани од влашката заедница, Со голема благодарност за вашиот голем придонес од свое лично име, од име на Советот на Општина Велес и во име на сите граѓани ви го честитам 23 мај -Меѓународниот ден на Власите.

Повеќе...