Соопштенија

Соопштение - подготвка на нацрт-програмите за активностите на Општина Велес во 2018 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

Во текот на септември 2017 година ќе се подготвуваат нацрт-програмите за активностите на Општина Велес во 2018 година во областа на:

 • образованието,
 • културата,
 • социјална заштита
 • здравствена заштита,
 • спорт и млади,
 • поддршка на НВО секторот,
 • меѓународна соработка,
 • локален економски развој,
 • заштита на животна средина,
 • комунални дејности,
 • урбанистичко планирање

Сите институции, здруженија на граѓани и поединци кои имаат предлози од поширок интерес на заедницата и конструктивни идеи за активности што треба да се реализираат во 2018 година, можат да ги доставуваат до службите во Општина Велес.
Предлозите се доставуваат на образец што Ви е достапен во електронска форма на веб страната на Општина Велес www.veles.gov.mk

Предлозите се доставуваат до Општина Велес, ул. „Панко Брашнар“ бр.1. најдоцна до 16.09.2017 година.

По нацрт-програмите ќе бидат организирани јавни расправи на кои можат да учествуваат сите заинтересирани граѓани.


Локации за поставување на изборни плакати

Врз основа на член 78 од Изборен законик (“Службен весник на РМ”бр.40/06,127/06,136/08,148/08,155/08,163/08,44/11,51/11,142/12,31/13,34/13,14/14,30/14,31/15,196/15, 35/16, 97/16 и 99/16) и член 50, став 1, точка 16 од Закон за локалната самоуправа (“Службен весник на РМ” бр.05/02),
Градоначалникот на Општина Велес

О Б Ј А В У В А

утврдување на места на кои е дозволено да се истакнуваат изборни плакати со обезбедени еднакви услови за сите организатори на изборната кампања учесници во избор за членови на совет на Општината и градоначалник на Општина Велес во 2017 година.

I. Локации за поставување на изборни плакати
А. ЗАКАЧУВАЊЕ НА ИЗБОРНИ ПЛАКАТИ НА ЕЛЕКТРИЧНИ СТОЛБОВИ, СТОЛБОВИ ЗА УЛИЧНА РАСВЕТА СО ДИМЕНЗИИ 0,50 х 0,70 м. ЧИСТА ВИСИНА НА ПОСТАВУВАЊЕ - 2,60 м. ОД ДОЛНАТА ИВИЦА НА ПАНОТО
1. На ул.”Алексо Демниевски-Бауман” на потегот од Бензиската пумпа до крстосницата кај пошта на 16 метални столба за улично осветлување.
2. На ул.”Петре Прличко”(левиот брег на р.Вардар), на спојот од Стар мост-од Детската градинка, од страната на Градскиот пазар се до мостот „Гемиџии“ на 12 метални столба за улично осветлување.
3. На ул.”Димитар Влахов” од кај Градски пазар пред Жито маркет, по раскрсницата кај Мостот „Гемиџии“, во правец на Железен мост се до бензиска пумпа на Лук-оил на 26 метални столба за улично осветлување.
4. На ул.”Гоце Делчев” на 7 столба за улично осветлување.
5. На ул.”Страшо Пинџур” на 3 столба за улично осветлување.
6. На ул.”Благој Ѓорев” од раскрсницата кај Пошта до раскрсницата на спој со ул.”Благој Ѓорев” со спој ул.”Борис Трајковски” на преку 50 столбови за улично осветлување, а понатаму се до “Тунел 2” на столбови за улично осветлување покрај улицата движејќи се кон Тунелот.
7. На ул.”АСНОМ” од раскрсницата кај Општината па се до Топилница на сите столбови за улично осветлување.
8. На ул.”Борис Трајковски” од почеток на улицата (зградите на ВУК) до Трговскиот центар до спојот со ул.„Благој Ѓорев“.
9. На „Алеско Демниевски-Бауман“, од ф-ка за масло Благој Ѓорев се до Железничка станица на сите столбови за улично осветлување.
10. На ул.”Вардарска”, на страната кај “Ветекс”, на 30 метални столба за улично осветлување.
11. На ул.”Благој Ѓорев” по целата должина на бетонската ограда над подземните гаражи.
12. Паркинг простор кај стара аптека, на потпорниот ѕид на ул.”Коле Неделковски”.
13. На ул.„8-ми Септември“ на делот кон Долни дуќани на ѕидот од скривниците.
14. На ул. „Димитар Влахов“на потпорниот ѕид од плоштад „Варналиите“.
15. Потпорен ѕид од ул .„Шефки Сали“, до скалите пред Македонска пошта по целата должина.
Б. ПОСТАВУВАЊЕ НА МОНТАЖНО-ДЕМОНТАЖНИ ПАНОА СО СОПСТВЕНА НОСЕЧКА КОНСТРУКЦИЈА ИЛИ СО КОНСТРУКЦИЈА ЗА ЗАКАЧУВАЊЕ НА ЈАВНА ОГРАДА СО МАКСИМАЛНА ДИМЕНЗИЈА 1,0 х 2,0 м
1. На новото двонаменско засолниште пред Основниот суд повеќе подвижни паноа (за секој организатор на изборната кампања по едно место).
2.На улица “8-ми Септември”, а пред поранешна -Стоковната куќа на растојание од 1,20 м. од излогот во целата негова должина покретни паноа. Во слободниот простор помеѓу поранешна-Стоковната куќа и првата станбена зграда на Комплексот “Чешел”-покретни паноа слободно поставени (за секој организатор на изборната кампања по едно).
3. На ул. ” 8-ми Септември” од левата страна во правец на Стариот мост кај паркчето спроти „Градскиот саат“.
4. На оградата над потпорниот ѕид на ул.”Димитар Влахов” како подлога за закачување на паноа во должина од 0,70м, а висина 0,80м.
5. На оградата над потпорниот ѕид на ул.”Благој Ѓорев”, пред ул.„Тодор Јанев“ во целата должина (100м).
II.Начин на доделување на локациите за поставување на изборни плакати
Утврдените локации во точките А и Б за поставување на изборни плакати се без надоместок.
Општината ќе го изврши одбележувањето на местата за поставување на изборните плакати за секој подносител на листи поодделно, по утврдувањето на листата на учесници во изборната кампања.
Одбележувањето ќе се изврши рамноправно за сите учесници во изборната кампања.
Изборни плакати можат да се истакнуваат и на станбени или други приватни објекти, со претходна согласност од сопственикот на објектот.
Не е дозволено истакнување на плакати од кампањата на објектите каде се наоѓа гласачкото место или просторијата каде што се спроведува гласањето.
Не се дозволува лепење на изборни плакати на фасади, културно-историски споменици, спомен обележја, бисти, платанови стебла и останати стебла на дрвјата од централно градско подрачје.
Во населените места во Општина Велес се дозволува лепење на изборни плакати на слободни површини погодни за таква намена, односно на станбени или други приватни објекти со претходна согласност (одобрение) од сопственикот на објектот.
Согласно Одлуката за утврдување на местата и начинот на бесплатното плакатирање на подрачјето на Општина Велес (“Службен гласник на Општина Велес”бр.5/02) не се дозволува поставување на изборни плакати на рекламните столбови поставени на подрачјето на Општината.
Уништување на изборни плакати или лепење плаката врз плаката на други организатори на изборната кампања е забрането.
Организаторот на изборната камплања е должен во рок од 30 дена по завршувањето на изборите да го отстрани сметот од плакатите.
Не придржувањето кон утврдените места и определените услови повлекува казна за сторен прекршок според казнените одредби од Изборниот законик (“Службен весник на РМ”бр. 40/06, 127/06, 136/08, 148/08, 155/08, 163/08, 44/11, 51/11, 142/12, 31/13, 34/13, 14/14, 30/14, 35/16, 97/16 и 99/16).
Објавата да се истакне на јавни места и да се достави до информативните гласила.


ОБЈАВА бр.2 /2017 за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање (втора објава)

Врз основа на член 2, точка 4, алинеја 2, член 47 став 2 и член 48, од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост (Службен весник на Република Македонија бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) и Одлуката за отуѓување на патнички моторни возила сопственост на Општина Велес бр.27-4800/5, Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес ја дава следната:

 ОБЈАВА бр.2 /201за продажба на движна ствар во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање (втора објава)

Повеќе...

ОБЈАВА бр.1 /2017 за давање на деловни и административни простории во закуп со електронско јавно наддавање (вторa објава)

 ОБЈАВА бр.1 /201за давање на деловни и административни простории во закуп со електронско јавно наддавање (вторa  објава)

 

Врз основа на член 2, точка 4, алинеја 1, член 36 и 67 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15,153/15 и 190/16) Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес, објавува закуп на деловни и административни простории од објект на КП 4810 во КО Велес, заведен во Имотен лист бр.31419, сопственост на Општина Велес, по пат на електронско јавно наддавање.

Повеќе...

ОБЈАВА број 1 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес


 

ОБЈАВА број 1

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

 ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец јули

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 27.07.2017 година (четврток) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

ЈАВНА РАСПРАВА - „Студија за оцена на влијанието врз животната средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“

ЈАВНА РАСПРАВА
„Студија за оцена на влијанието врз животната средина за Интегриран систем за управување со цврст отпад (ИСУЦО)“

 • Вардарски регион: Велес, Лозово, Чашка и Демир Капија
 • 17.07.2017 Општинска сала - Општина Велес

Повеќе...

71-ва СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Претседателот на Советот на Општина Велес, Александар Колев ја информира јавноста дека денес 11.07.2017 година (вторник) во просториите на Општина Велес со почеток во 15:00 часот, Советот на Општина Велес ќе ја одржи 71-та седница.
За 71-та седница на Советот предложен е следниот дневен ред:

Повеќе...

Известување за здравствената безбедност на водата на Езеро Младост

Се известуваат граѓаните на Велес дека, согласно извршените испитувања и стручната анализа од страна на ЈЗУ Центар за јавно здравје Велес, водата на Езеро Младост може да се користи за капење и рекреација и покрај отстапувањето од бараната 2-ра класа на некои физичко-хемиски параметри кои не се одразуваат штетно по здравјето на луѓето.

Повеќе...

70-та СЕДНИЦА НА СОВЕТОТ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС

Претседателот на Советот на Општина Велес, Александар Колев ја информира јавноста дека денес 29.06.2017 година (четврток) во просториите на Општина Велес со почеток во 15:00 часот, Советот на Општина Велес ќе ја одржи 70-тата седница.
За 70-та седница на Советот предложен е следниот дневен ред:

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец јуни

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 29.06.2017 година (четврток) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...