Соопштенија

Jавна расправа по Нацрт-документите на општината за 2018 година

Почитувани,

Општина Велес, Ве поканува на Jавна расправа по Нацрт-документите на општината за 2018 година. Јавната расправа ќе се одржи на  13.11.2017 година (понеделникво големата сала на Општина Велес и тоа за:

Повеќе...

АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ ОТПАД ОД ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА

Општина Велес, ЈКП Дервен и организацијата „Нула отпад Скопје“ организираат “АКЦИЈА ЗА СОБИРАЊЕ ОТПАД ОД ЕЛЕКТРИЧНА И ЕЛЕКТРОНСКА ОПРЕМА“.
Целта е да се заштити животната средина од опасен отпад.
Во отпад од електрична и електронска опрема спаѓа:

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ - истекување на нафта

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ

Општина Велес ги информира граѓаните дека поради дефект на резервоарот во ССОУ „Коле Неделковски“ во почвата се истечени (понирани) големи количини на нафта.  

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец октомври

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 26.10.2017 година (четврток) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

На Велешко езеро ќе се гради автокамп  

Одлуката со која надлежните институции дадоа согласност за основање на автокамп на Велешко езеро Младост од денеска официјално е објавена во Службен весник на Репулика Макеоднија.

Тоа пркатично значи дека нема никакви правни пречки на најатрактивната туристичка локација во близина на Велес да се изгради уште една нова содржина.

Минималните услови кои треба да се исполнат во автокампот се четврта категорија со една ѕвездичка, по примерот на автокамповите во соседството.

Повеќе...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена на животната средина за Предлог планска програма за изработка на ДУП за дел од УЕ 11, УБ 54, КО Велес, Општина Велес

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05,81/05,24/07,159/08,83/09,48/10, 124/10 и 51/11), Градоначалникот на Општина Велес, на ден 15.09.2017 година, донесе
Одлука за спроведување на стратегиска оцена

Повеќе...

Одлука за продолжување на работното време на угостителските објекти во Општина Велес

Врз основа на член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр.5/02), член 23, став 3 од Законот за угостителска дејност („Сл.весник на РМ“ бр. 62/04, 89/08, 115/10, 53/11, 141/12, 164/13, 187/13, 166/14, 199/14 и 129/15) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Сл. гласник на Општина Велес” бр. 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),

Советот на Општина Велес на седницата одржана на 19.09.2017 година, донесе

О Д Л У К А за продолжување на работното време на угостителските објекти во Општина Велес

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец септември

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 29.09.2017 година (петок) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

Покренување иницијатива за прибирање предлози за доделување на Деветоноемвриски признанија и награда за животно дело „Гемиџии“ за 2017 година

Врз основа на член 127 од Деловникот на Советот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/07), Одлуката за востановување 9-то Ноемвриски награди и признанија на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 7/97; 7/01) и Одлуката за востановување награда за животно дело - „Гемиџии“ („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.4/03), Комисијата за општествени дејности покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување на Деветоноемвриски признанија и награда за животно дело „Гемиџии“ за 2017 година.

Повеќе...

Покренување иницијатива за прибирање предлози за доделување награда на Општина Велес за најстудент „Проф. д-р Ѓорги Шоптрајанов“ за 2017 година

Врз основа на член 127 од Деловникот на Советот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.12/07), Одлуката за востановување награда на Општина Велес за најстудент „Проф.д-р Ѓорги Шоптрајанов“ („Сл.гласник на Општина Велес“ бр. 17/07), Комисијата за општествени дејности покренува иницијатива за прибирање предлози за доделување награда на Општина Велес за најстудент „Проф.д-р Ѓорги Шоптрајанов“ за 2017 година.

Повеќе...