Соопштенија

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТА - безбедност на водата

Согласно Правилникот за безбедност на водата, а поради актуелните случувања и поплавени подрачја по течението на речните корита Општина Велес ги известува граѓаните сопственици на бунари дека водата од истите е загадена и не треба да се користи за пиење, миење и готвење. Исто така природните чешми на територијата на Општина Велес имаат вода со променлив квалитет најчесто физичко хемиски и бактериолошки не безбедна за консумирање и истата не треба да се користи. Единствено треба да се користи водата од градскиот водоснабдителен систем која е здравствено безбедна вода.

Градоначалник на Општина Велес
м-р Славчо Чадиев