Соопштенија

ОБЈАВА бр.1 /2015 - за давање на деловни и административни простории во закуп со електронско јавно наддавање

 

ОБЈАВА бр.1 /2015 

за давање на деловни и административни простории во закуп со електронско јавно наддавање

(прва објава)

 

Комисијата за спроведување на постапка за издавање под закуп на простории од објект на КП 4810 во сопственост  на Општина Велес, заведен во Имотен лист бр.31419 на КП 4810 во КО Велес, врз основа на член 48,49, и 51 и член 42-а,42-б,42-в,42-г,42-д и 42-ѓ и член 93-а од Законот за користење и располагање со стварите на државните органи (Службен весник на Република Македонија бр. 8/05, 150/07, 35/11, 166/12, 137/13, 188/13, 27/14 и 180/14) објавува издавање на деловни и административни простории од објект во закуп со електронско јавно наддавање, сопственост на Општина Велес согласно табеларниот преглед

 

ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРИИТЕ КАКО ДЕЛ ОД НЕДВИЖНАТА СТАВАР КОИ СЕ ДАВААТ ПОД ЗАКУП

Административните и Деловни простории кои се предмет на закуп се наоѓаат на КП 4810 во м.в.„8 ми Септември“ и „Цар Самоил“, кои се дел од недвижниот објект-поранешен т.н.„Синдикат“, истите се запишани во ИЛ бр. 31419 за КО Велес, сопственост на Општина Велес.

 

Предмет на закуп се просториите:

Ред.

број

Улица и број

Деловен простор

површина

Депозит 5%  почетен износ/ден

 

Почетен износ

на месечната закупнина/ ден

Минимален

чекор на

наддавање/ден

I.        1

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.2 на кат III

18m2

172

3420

34

2

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.3 на кат III

9m2

86

1710

17

3

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.8 на кат III

22m2

209

4180

41

4

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.9 на кат III

15m2

143

2850

29

5

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.10 на кат III

15m2

143

2850

29

6

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.11 на кат III

15m2

143

2850

29

7

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.12 на кат III

17m2

162

3230

32

 8

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.13 на кат III

48m2

456

9120

91

9

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.14 на кат III

13m2

124

2470

25

10

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.15 на кат III

3m2

29

570

6

11

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.16 на кат III

3m2

29

570

6

 

II.       1

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.2 на кат II

18m2

198

3960

40

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.3 на кат II

9m2

99

1980

20

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.8 на кат II

22m2

242

4840

48

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.9 на кат II

15m2

165

3300

33

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.10 на кат II

32m2

352

7040

70

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.11 на кат II

17m2

187

3740

37

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.12 на кат II

42m2

462

9240

92

 

III.      1

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.2 на кат I

18m2

234

4680

47

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.3 на кат I

9m2

117

2340

23

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.8 на кат I

22m2

286

5720

57

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.9 на кат I

15m2

195

3900

39

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.10 на кат I

31m2

403

8060

80

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.11 на кат I

17m2

221

4420

44

 

IV.       1

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.2 на приземје

18m2

234

4680

47

ул.Цар Самоил бр. 1

адм.дел.простор бр.3 на приземје

9m2

117

2340

23

 

V.      1

ул.8ми Септември бр.86

дел.простор бр.1 на приземје

45m2

1080

 21600

216

ул.8ми Септември бр.86

дел.простор бр.4 на приземје

41m2

984

19680

197

ул.8ми Септември бр.86

дел.простор бр.2 на приземје

20m2

184

3680

37

 

ПРЕДМЕТ НА ЈАВНОТО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање се деловните и административните  простории (канцеларии) од објект од КП 4810 кој се во сопственост на општина Велес, изразени во табеларниот преглед. Просториите кои се предмет на закуп, можат да се видат секој работен ден од 13:00 до 16:00, часот со претходна најава, до член на Комисијата.

Истите се издаваат во закуп во времeтраење од три години од денот на потпишувањето на договорот за закуп со најповолниот понудувач.

 

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои  што ги исполнуваат условите дадени во објавата.

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

За учество на електронското јавно наддавање заинтересираните учесници поднесуваат писмена пријава, во согласност со условите од објавата, во затворен плик со назнака „не отворај“ и ознака за оглас со „бр.1/2015“.

Пријавата  потпишана лично од заинтересираниот учесник на електронското јавно наддавање треба да содржи:

 • податоци за генералиите на истиот (полн назив, точна адреса, кои документи се прилагаат кон пријавата и контакт телефон)  
 • Изјава со која што ги прифаќаат условите што се дадени во објавата;
 • Доказ за платен депозит како гаранција за учество на јавното наддавање во висина од 5% почетната месечна закупнина;
 • Доказ за идентитет;
 • Тековна состојба од Централниот регистар на Република Македонија;
 • Е-маил адреса на поднесувачот на пријавата, преку која што ќе се врши постапката на регистрирање за учество во јавното електронско наддавање на која што ќе им биде испратено корисничкото име и шифрата за пристап на интернет страницата на која што ќе се одвива  електронското јавно  наддавање;

 

Пријавите кои што нема да бидат комплетирани со овие докази нема да учествуваат во наддавањето за што ќе бидат известени пo електронски пат.

Објавата трае петнаесет (15) дена од денот на објавувањето започнувајќи од 23.02.2015год. до 09.03.2015год.        

Јавното електронско наддавање ќе се одржи на интернет страницата:  www.e-stvari.mk

Јавното електронско наддавање ќе се одржи на ден 13.03.2015год. (петок), со почеток во 09:00 часот.

 I

 1. Јавното наддавање по простор бр.2 на кат III, ќе започне на 13.03.2015, во 9:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 2. Јавното наддавање по простор бр.3 на кат III ќе започне на 13.03.2015, во 9:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 3. Јавното наддавање по простор бр.8 на кат III ќе започне на 13.03.2015, во 10:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 4. Јавното наддавање по простор бр.9 на кат III ќе започне на 13.03.2015, во 10:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 5. Јавното наддавање по простор бр.10 на кат III ќе започне на 13.03.2015, во 11:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 6. Јавното наддавање по простор бр.11 на кат III ќе започне на 13.03.2015, во 11:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 7. Јавното наддавање по простор бр.12 на кат III ќе започне на 13.03.2015, во 12:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 8. Јавното наддавање по простор бр.13 на кат III ќе започне на 13.03.2015, во 12:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 9. Јавното наддавање по простор бр.14 на кат III ќе започне на 13.03.2015, во 13:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 10. Јавното наддавање по простор бр.15 на кат III ќе започне на 13.03.2015, во 13:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 11. Јавното наддавање по простор бр.16 на кат III ќе започне на 13.03.2015, во 14:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

II

 1. Јавното наддавање по простор бр.2 на кат II, ќе започне на 13.03.2015, во 14:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 2. Јавното наддавање по простор бр.3 на кат II ќе започне на 13.03.2015, во 15:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 3. Јавното наддавање по простор бр.8 на кат II ќе започне на 13.03.2015, во 15:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 4. Јавното наддавање по простор бр.9 на кат II ќе започне на 13.03.2015, во 16:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 5. Јавното наддавање по простор бр.10 на кат II ќе започне на 13.03.2015, во 16:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 6. Јавното наддавање по простор бр.11 на кат II ќе започне на 13.03.2015, во 17:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 7. Јавното наддавање по простор бр.12 на кат II ќе започне на 13.03.2015, во 17:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

 III

 1. Јавното наддавање по простор бр.2 на кат I, ќе започне на 13.03.2015, во 18:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 2. Јавното наддавање по простор бр.3 на кат I ќе започне на 13.03.2015, во 18:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 3. Јавното наддавање по простор бр.8 на кат I ќе започне на 13.03.2015, во 19:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 4. Јавното наддавање по простор бр.9 на кат I ќе започне на 13.03.2015, во 19:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 5. Јавното наддавање по простор бр.10 на кат I ќе започне на 13.03.2015, во 20:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 6. Јавното наддавање по простор бр.11 на кат I ќе започне на 13.03.2015, во 20:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

 IV

 1. Јавното наддавање по простор бр.2 на приземје, ќе започне на 13.03.2015, во 21:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 2. Јавното наддавање по простор бр.3 на приземје, од ул. „Цар Самоул“ ќе започне на 13.03.2015, во 21:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

 V

 1. Јавното наддавање по простор бр.1 на приземје,ќе започне на 13.03.2015, во 22:00 часот и истото ќе трае 15 минути.
 2. Јавното наддавање по простор бр.4 на приземје,ќе започне на 13.03.2015, во 22:30 часот и истото ќе трае 15 минути.
 3. Јавното наддавање по простор бр.2 на приземје, од ул.„8-ми Септември“ ќе започне на 13.03.2015, во 23:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

 

ПОЧЕТНА ЦЕНА

Почетните цени на месечната закупнина за секоја позиција од објавата се дадени во табеларниот преглед.

НАПОМЕНА: Заедничките простории кои не се предмет на јавно наддавање ќе се користат по утврден куќен ред

 

ДЕПОЗИТ

Депозитот претставува гаранција за учество во јавното наддавање и изнесува 5% од почетната цена на закупнината.

Уплатениот депозит во целост им се враќа на учесниците кои што нема да бидат избрани за најповолен понудувач, во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање.

Депозитот на најповолниот понудувач му се враќа намален за процент од 10% одреден за трошоците на постапката  во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.

Депозитот се уплаќа во готово на благајна на Општина Велес.

 

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ

Пријавите за учество на јавното наддавање се доставуваат најдоцна до 10.03.2015 год. (по пошта) на адресата на општина Велес ул.„Панко Брашнар“ бр. 1 со назнака за Комисијата за спроведување на постапка за издавање под закуп на простории од објект на КП 4810 во сопственост на Општина Велес, согласно Решение бр. 07-9620/31 од 26.12.2014 год.

 

ПОСТАПКА

1.Јавното електронско наддавање започнува со објавување на почетната цена на месечната закупнина и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците.

2.Јавното наддавање ќе се одржи и доколку по објавата се пријавил само еден учесник кој што ги исполнува условите  од објавата и ја наддаде почетната цена.

3.Минимално наддавање над вредноста на месечната закупнина изнесува 1% од почетната цена на месечната закупнина.

4.Јавното електронско наддавање се смета дека е завршено во моментот од истекот на времето определено во објавата.

5.Доколку во истекот на последните две минути од определеното време на траењето на јавното електронско наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, тогаш крајниот рок за завршувањето на јавното електронско наддавање се продолжува за уште две (2) минути, а ќе заврши кога за време од следните две минути нема да биде дадена нова понуда.

6.Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две (2) минути биде дадена нова понуда.

7.За најповолен понудувач се смета учесникот во јавното наддавање кој што понудил последна цена за закупнината која што претставува највисока цена за закупот.

8.По завршувањето на јавното наддавање Комисијата изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на електронското јавно наддавање.

9.Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на постапката на јавното наддавање е должен да ги уплати средства во согласност со постигнатата крајна цена за месечната закупнина, а доколку не ги уплати во овој рок не му се враќа депозитот и нема да се пристапи кон склучување на договор.    

10.Со најповолниот понудувач во рок од пет работни денови по извршената уплата на месечната закупнина се склучува договор за закуп на деловниот простор во писмена форма кој во рок од 30 дена се доставува кај нотар заради вршење на солемизација.

11.Нотарските трошоци се обврска на закупопримачот.

12.Учесниците имаат право на приговор  само по однос на постапката на јавното електронско наддавање, во рок од три (3) дена од одржувањето на јавното наддавање  до Комисијата која  одлучува по приговорот со решение  во рок од пет (5) дена од приемот на приговорот.

13.Против решението на Комисијата може да се изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен

14.Детални информации за објавата,  можат да се добијат во општината на тел: 043/232-406 на локал 107, 219 и 230.

 

Комисија за спроведување на постапка 
за издавање под закуп на простории 
во сопственост на Општина Велес

 

Број 02-1351/1
20.02.2015год.
Велес