Соопштенија

Објава на Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола

Друштво за производство и трговија МАРГО-БРАН ДОО Велес, оператор на инсталацијата за интизивно свињарство/центар за интезивна репродукција на маториици и одгледување на прасиња до 25 кг. е во постапка на добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола.

Согласно член 122 став 6 и член 107 став 13 од Законот за животната средина (”Службен весник на РМ“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13, 187/13, 42/14,44/15) се објавува за јавноста нацртот на Б- интегрираната еколошка дозвола со цел јавноста во рок од 14 дена да ги достави своите забелешки.

Б Дозвола