Соопштенија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина Службен весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16 и 42/16) на ден. 02.02.2017година, Градоначалникот на Општина Велес донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

 

1. За планскиот документ за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2- лесна индустрија на дел од КП 363/3, КО Новачани, Општина Велес, кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.199/14; 44/15; 44/15 и 193/15), не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.
2. Одлуката заедно со формуларите за определување на потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена се објавува на веб страната на Општина Велес www.veles.gov.mk
3. Согласно критериумите за определување на тоа дали еден плански документ има влијание врз животната средина од член 65 став (4) од Законот за животна средина и врз основа на податоците од Прилог 2 на Правилникот за формата, содржината и образецот на одлуката за спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена и на формуларите за потребата од спроведување односно неспроведување на стратегиска оцена за донесувањето на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г2- лесна индустрија на дел од КП 363/3, КО Новачани, Општина Велес, нема да има влијание врз животната средина од следните причини:
• Донесувањето на планскиот документ опфаќа мала област од локално значење. Во моментот е градежно земјиште и е со носечка намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, односно Г2-лесна индустрија.
• Со планскиот документ се планира реализирање на проект што не е предвиден со Уредбата за определување на проектите и критериумите врз кои се утврдува потребата за спроведување на постапка за оцена на влијанието врз животната средина.
• Со планскиот документ се планираат нови градби со намена Г-производство, дистрибуција и сервиси, односно Г2-лесна индустрија.
4. Против оваа одлука може да се поднесе жалба преку овој орган до Министерот кој раководи со органот на државната управа надлежен за вршење на работите од областа на заштита на животна средина и просторно планирање, во рок од 15 дена од денот на објавувањето на Одлуката на веб страната.