Соопштенија

Соопштение - подготвка на нацрт-програмите за активностите на Општина Велес во 2018 година

С О О П Ш Т Е Н И Е

Во текот на септември 2017 година ќе се подготвуваат нацрт-програмите за активностите на Општина Велес во 2018 година во областа на:

 • образованието,
 • културата,
 • социјална заштита
 • здравствена заштита,
 • спорт и млади,
 • поддршка на НВО секторот,
 • меѓународна соработка,
 • локален економски развој,
 • заштита на животна средина,
 • комунални дејности,
 • урбанистичко планирање

Сите институции, здруженија на граѓани и поединци кои имаат предлози од поширок интерес на заедницата и конструктивни идеи за активности што треба да се реализираат во 2018 година, можат да ги доставуваат до службите во Општина Велес.
Предлозите се доставуваат на образец што Ви е достапен во електронска форма на веб страната на Општина Велес www.veles.gov.mk

Предлозите се доставуваат до Општина Велес, ул. „Панко Брашнар“ бр.1. најдоцна до 16.09.2017 година.

По нацрт-програмите ќе бидат организирани јавни расправи на кои можат да учествуваат сите заинтересирани граѓани.