Соопштенија

Јавна расправа за Нацрт Буџет на Општина Велес за 2018 година

На Јавната расправа ќе биде разгледуван: Нацрт – Буџетот на Општина Велес за 2018 година

Расправата ќе се одржи на 15.12.2015 година (петок) во големата сала на Општина Велес и тоа за:

• Преставници од областите на образованието, културата, здравствената и социјална заштита, како и од здруженија и фондации (невладини организации, културно уметнички друштва, спортски клубови итн.), претставниците од урбани и месни заедници и други заинтересирани граѓани со почеток во 16:30 часот


Ве известуваме дека работниот материјал по Нацрт – Буџетот на Општина Велес за 2018 година, може да го најдете во електронска верзија на веб страната на Општина Велес www.veles.gov.mk.

Вашите забелешки по истиот можете да ги упатите на засебниот линк за коментари на истата веб страна.