Соопштенија

ОБЈАВА бр. 3 /2017 за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 3 /2017

 за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на

Општина Велес со електронско јавно наддавање

(првпат)

Врз основа на член 2, став 4, алинеја 1 и 2, член 36, од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес, објавува закуп на деловни и административни простории од објект на КП 2831/1, заведени во Имотен лист 29431  во КО Велес, сопственост на Општина Велес и Одлуката за отуѓување на патнички моторни возила сопственост на Општина Велес бр.27-4800/5 од 20.08.2015 година, по пат на електронско јавно наддавање. 

  1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРИИТЕ КАКО ДЕЛ ОД НЕДВИЖНАТА СТАВАР КОИ СЕ ДАВААТ ПОД ЗАКУП 

Административните и Деловни простории кои се предмет на закуп се наоѓаат на КП 2831/1 во м.в.„Димитар Влахов“, кои се дел од недвижниот објект-поранешен т.н.„Хотел Вила Зора“, истите се запишани во Имотен лист 29431  во КО Велес, сопственост на Општина Велес. 

Предмет на закуп се делови од 1 до 12 со ВКУПНА ПОЧЕТНА ЦЕНА за секој од деловите на месечната закупнина: 

ДЕЛ

Број на просторија

Улица и број

Деловоен простор

Површина во м2

Вкупна вредност на просторот во денари

Цена на  закупнина на објект по м2

Цена на  закупнина на цел објект на месечно ниво во денари

Банкарска гаранција 2%  почетен износ/ден

1

Сутерен ниво -2, (по Имотен лист приземје)

 

 

 

 

ДП 1

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

28,03

360.297,62 ден.

64,27

1.801,49 ден.

7.206 ден.

ДП 2

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

17,68

227.258,72 ден.

64,27

1.136,29 ден.

4.545 ден.

ДП 3

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

23,6

303.354,40 ден.

64,27

1.516,77 ден.

6.067 ден.

ДП 4

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

23,6

303.354,40 ден.

64,27

1.516,77 ден.

6.067 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 1

92,91

1.194.265,14 ден.

 

5.971,33 ден.

23.885 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Приземје ниво 0,00 (по Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП 30

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

10,05

626.607,45 ден.

312

3.133,04 ден.

12.532 ден.

ДП 31

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

36,05

2.247.681,45 ден.

312

11.238,41 ден.

44.954 ден.

ДП 28

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

3,5

218.221,50 ден.

312

1.091,11 ден.

4.364 ден.

ДП 29

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

3,5

64.575,00 ден.

312

322,88 ден.

1.292 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 2

53,1

3.157.085,40 ден.

 

15.785,43 ден.

63.142 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП23

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

10,56

576.725,00 ден.

273

2.883,63 ден.

11.535 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 3

10,56

576.725,00 ден.

 

2.883,63 ден.

11.535 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП24

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

10,56

576.725,00 ден.

273

2.882,88 ден.

11.535 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 4

10,56

576.725,00 ден.

 

2.882,88 ден.

11.535 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП25

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

10,56

576.725,00 ден.

273

2.882,88 ден.

11.535 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 5

10,56

576.725,00 ден.

 

2.882,88 ден.

11.535 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП26

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

10,56

576.725,00 ден.

273

2.882,88 ден.

11.535 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 6

10,56

576.725,00 ден.

 

2.882,88 ден.

11.535 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП 2

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

12,76

235.422,00 ден.

92,25

1.177,11 ден.

4.708 ден.

ДП 3

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

12,58

232.101,00 ден.

92,25

1.160,51 ден.

4.642 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 7

25,34

467.523,00 ден.

 

2.337,62 ден.

9.350 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП4

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

13,32

245.754,00 ден.

92,25

1.228,77 ден.

4.915 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 8

13,32

245.754,00 ден.

 

1.228,77 ден.

4.915 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП 1

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

15,39

283.945,50 ден.

92,25

1.419,73 ден.

5.679 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 9

15,39

283.945,50 ден.

 

1.419,73 ден.

5.679 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП7

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

12,58

232.101,00 ден.

92,25

1.160,51 ден.

4.642 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 10

12,58

232.101,00 ден.

 

1.160,51 ден.

4.642 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП8

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

12,58

232.101,00 ден.

92,25

1.160,51 ден.

4.642 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 11

12,58

232.101,00 ден.

 

1.160,51 ден.

4.642 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП9

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

12,02

221.769,00 ден.

92,25

1.108,85 ден.

4.435 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 12

12,02

221.769,00 ден.

 

1.108,85 ден.

4.435 ден.

 ПРЕДМЕТ НА ЈАВНОТО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање е закуп на деловните и административните  простории (канцеларии) од објект од КП 2831/1 што  се во сопственост на Општина Велес, изразени во табеларниот преглед и поделени на 12 ДЕЛА. Просториите кои се предмет на закуп, можат да се видат секој работен ден од 12:00 до 15:00, часот со претходна најава, до член на Комисијата.

Истите се издаваат во закуп во времeтраење од три години од денот на потпишувањето на договорот за закуп со најповолниот понудувач.

 

НАПОМЕНА: Заедничките простории кои не се предмет на јавно наддавање ќе се користат по утврден куќен ред 

  1. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ СЕ: 

1.“CITROEN C5" со рег.број  VE-195-BR со следниве карактеристики : 

Вид на возило

Патничко возило

Марка

CITROEN

Тип, изведба

C5

Година на производство

2005

Број на шасија

VF7RCRFJC76706649

Број на мотор

RFJ10LH1U1358124

Силина на мотор(KW/KS)

103 KW

Работна зафатнина на моторccm

1997

Маса напразно  возило во кг

1469

Места за седење

5

Форма или намена на каросерија

ЛИМУЗИНА

Боја

20 црна

Регистарски број на возило

VE-195-BR

Прва регистрација

29.01.2007

Старост на возило до дата на проценка 14.12.2017 година  согласно година на производство 01.07.2005 година

12 години 5 месеци и 13 дена т.е12 години и 5 месец

Податоци за сопственик според

сообраќајна дозвола MK 2013492 со важност до 29.01.2016

Општина Велес ул.“Панко Брашнар ” бр.1

Со почетна цена од 176.095,00 денари

и 

2.“CITROEN C3" со рег.бр. VE-2170-AB со следниве карактеристики : 

Вид на возило

M1-Патничко возило

Марка

CITROEN

Тип, изведба

C3

Година на производство

2008

Број на шасија

VF7FCHFXC29106741

Број на мотор

10FP7W50333684

Силина на мотор(KW/KS)

44 KW

Работна зафатнина на моторccm

1124

Маса на возило во кг

1085

Форма или намена на каросерија

AA-Лимузина

Боја

сива металик/ 7F

Поминати километри

289.000 км

Вид на гориво

бензин

Регистарски број на возило

VE-2170-АB

Прва регистрација

04.04.2008

важност на регистрација до

10.04.2016

Старост на возило до дата на проценка 30.11.2017 година согласно дата на прва регистрација 04.04.2008 година

9 години 7 месеци и 26 дена т.е 9 години и 8 месеци

Податоци за сопственик според

сообраќајна дозвола

Општина Велес ул.“Панко Брашнар ” бр.1

Со почетна цена од 61.081,00 денари

 Увидот на движните ствари – возила кои се предмет на јавно наддавање можат да се видат секој работен ден со претходна најава кај Комисијата од 12 до 15:30 часот лице за контакт Панче Јанев –043/ 232-406 локал 115.

 ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои што ги исполнуваат условите дадени во објавата. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Постапката за закуп и продажба со електронско јавно наддавање ќе се спроведува преку електронски систем за јавно наддавање.

Доколку понудувачот веќе учествувал во постапките по претходни објави и спроведени јавни наддавања спроведени преку овој систем, за него сеуште важат претходно автоматски доделените корисничко име и лозинка, додделени заради негово учество во претходните постапки и тоа на ниво на целиот систем (учество во постапка која ја спроведувала било која општина).

Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за електронско наддавање. За да може да поднесе Пријава за учество заедно со доказите утврдени во објавата, секое физичко и правно лице треба претходно да се регистрира на страната е-stvari.mk.

Документите потребни кон пријавата за електронското јавно наддавање се следниве:

  1. Изјава со којашто ги прифаќаат условите што се дадени во Објавата.
  2. Банкарска гаранција за сериозност во висина од 2 % од проценетата вредност на недвижната и движната ствар , за учество на јавното наддавање. Покрај електронски банкарската гаранција за сериозност треба во оригинал да се достави до Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес, на денот кога се доставува комплетната документација.
  3. Доказ за идентитет за правни лица:

- тековна состојба од Централен регистар на Р.М. – не постара од шест месеци (за правни лица);

- извод од регистрација од соодветен регистар во државата од која доаѓа (за странски правни лица);

  1. Доказ за идентитет на физички лица:

- лична карта или патна исправа;

  1. Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронско јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничкото име и шифра за пристап на страната e-stvari.mk на која што ќе се одвива електронското наддавање.

Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, Комисијата во рок од 3 (три) дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање. 

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 

Пријавите за учество на јавното наддавање се доставуваат најдоцна до 09.01.2018 год.

Објавата трае двaесет (22) дена почнувајќи од 18.12.2017 год.(понеделник) до 09.01.2018 год. (вторник)

Документите се прикачуваат електронски на софтверот.          

Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат со корисничкото име и шифра за учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање.                      

Подносителите на пријавите кои што нема да бидат комплетирани со овие докази нема да учествуваат во наддавањето за што ќе бидат известени по електронски пат.

Јавното електронско наддавање ќе се одржи на интернет страницата www.e-stvari.mk

Јавното електронско наддавање ќе се одржи на ден 12.01.2018год. (петок)  и тоа за:

I.1.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 1 ќе започне на 12.01.2018, во 09:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.2.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 2 ќе започне на 12.01.2018, во 09:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.3.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 3 ќе започне на 12.01.2018, во 10:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.4.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 4 ќе започне на 12.01.2018, во 10:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.5.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 5 ќе започне на 12.01.2018, во 11:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.6.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 6 ќе започне на 12.01.2018, во 11:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.7.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 7 ќе започне на 12.01.2018, во 12:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.8.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 8 ќе започне на 12.01.2018, во 12:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.9.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 9 ќе започне на 12.01.2018, во 13:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.10.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 10 ќе започне на 12.01.2018, во 13:30 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.11.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 11 ќе започне на 12.01.2018, во 14:00 часот и истото ќе трае 15 минути.

I.12.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 12 ќе започне на 12.01.2018, во 14:30 часот и истото ќе трае 15 минути. 

II.1.Јавното електронско наддавање за 1.“CITROEN C5" со рег.број  VE-195-BR ќе започне на ден  12.01.2018 год. со почоток во 15:00 часот истото ќе трае 15 минути.

II.2.Јавното електронско наддавање за 1.“CITROEN C3" со рег.број  VE-2170-AB ќе започне на ден  12.01.2018 год. со почоток во 15:30 часот истото ќе трае 15 минути.

 БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДУВАЧОТ ОД 2% ОД ПРОЦЕНЕТАТА ВРЕДНОСТ 

-Банкарската гаранција за сериозност на понудата е во висина од 2% од проценетата вредност на недвижната и движната ствар односно: 

I.1. за ДЕЛ 1 банкарската гаранција изнесува   23.885,00 денари.

I.2. за ДЕЛ 2 банкарската гаранција изнесува   63.142,00 денари.

I.3. за ДЕЛ 3 банкарската гаранција изнесува   11.535,00 денари.

I.4. за ДЕЛ 4 банкарската гаранција изнесува   11.535,00 денари.

I.5. за ДЕЛ 5 банкарската гаранција изнесува   11.535,00 денари.

I.6. за ДЕЛ 6 банкарската гаранција изнесува   11.535,00 денари.

I.7. за ДЕЛ 7 банкарската гаранција изнесува   9.350,00 денари.

I.8. за ДЕЛ 8 банкарската гаранција изнесува   4.915,00 денари.

I.9. за ДЕЛ 9 банкарската гаранција изнесува   5.679,00 денари.

I.10. за ДЕЛ 10 банкарската гаранција изнесува   4.642,00 денари.

I.11. за ДЕЛ 11 банкарската гаранција изнесува   4.642,00 денари.

I.12. за ДЕЛ 12 банкарската гаранција изнесува   4.435,00 денари. 

II.1. за 1.“CITROEN C5" со рег.број  VE-195-BR банкарската гаранција изнесува   3.522,00 денари

II.2. за 2.“CITROEN C3" со рег.број  VE-2170-AB банкарската гаранција изнесува   1.222,00 денари 

-Покрај електронската достава на банкарската гаранција во скенирана верзија на оригиналот PDF формат, подносителот на понудата/пријавата за учество е должен истата да ја достави и во писмена форма (во оригинал) на адресата на Општина Велес ( со назнака: до Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес).

-Недоставувањето на банкарската гаранција во писмена форма на наведената адреса ја прави пријавата неприфатлива и истата ќе биде одбиена.

-Банкарската гаранција треба да биде издадена во македонска валута, од банка која што работи и врши банкарски активности во Република Македонија, а времетраењето на банкарската гаранција треба да изнесува најмалку 30 дена, сметано од денот утврден како краен рок за поднесување на пријавата.

- Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.“ 

ПОСТАПКА

 Начин и постапка за спроведување на јавното наддавање:

- Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на недвижната и движната ствар и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат, односно зголемуваат цената на недвижната и движната ствар. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

- Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда. Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, вредноста на недвижната и движната ствар се намалува за 2% по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат, односно зголемуваат цената на недвижната и движната ствар  без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење од пет минути повторно нема понуда, вредноста на недвижната и движната ствар  повторно се намалува за 2% од првичната проценета вредност. Намалувањето на вредноста на закупнината на предметот на закуп во текот на наддавањето може да биде најмногу до 30% од проценетата вредност без разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање.

- За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за закуп на недвижните ствари и продажба на движните ствари.

- Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

- Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање е должен да ги уплати средствата на сметка на Општина Велес во согласност со постигнатата крајна цена, а доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните недвижни и движни ствари.

- По завршувањето на постапката за јавно наддавање, со најповолниот понудувач, во рок од пет работни дена по извршената уплата на постигнатата цена за закуп на недвижната и движната ствар , Градоначалник на Општина Велес склучува договор за закуп на недвижната и продажба на движната ствар . Договорот во рок од 30 дена се доставува кај нотар заради вршење на пренос на сопственоста, нотарските трошоци се обврска на закупувачот и купувачот.

-Учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното електронско наддавање, во рок од три  дена од одржувањето на јавното електронско наддавање до Комисијата, која одлучува по приговорот со Решение во рок од  пет дена од приемот на приговорот. 

Против, Решението на Комисијата може да се изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

Детални информации врзани за објавата можат да се добијат на телефоните: 043/232-406 локал 115.