Соопштенија

Листа на стипендијанти за учебната 2017/2018 година

Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на Општина Велес, по спроведен Конкурс со бр.25-5299/4 од 12.12.2017 година од пристигнатите 26 апликации, направи бодирање според успехот и бодирање по семејно-материјалната положба.

Врз основа на добиените резултати до Советот на Општина Велес достави Предлог ранг листа на стипендијанти за учебната 2017/2018 година. 

УЧЕНИЦИ

 

СТУДЕНТИ

1.    Стојан Илиевски

 

1.Маја Костадинова

2.    Зорица Стојанова

 

2. Надица Шкрекова

3.    Александар Милошевиќ

 

3.Ирена Христова

4.    Даниела Василевска

 

4.Клементина Ѓорѓиевска

5.    Љубица Филипова

 

5.Аргина Ѓорѓиевска

6.    Никола Стоименов

 

6.Тамара Савевска

7.    Ристе Хаџиев

 

7.Марија Мијакова

8.    Ристе Мулев

 

8.Елена Шкрекова

9.    Бојана Кацарова

 

9.Изабела Апцева

10.  Тамара Малинова

 

10.Сандара Ташковска

Претседател
на Комисијата за стипендирање
на талентирани ученици и студенти,
на Советот на Општина Велес,
м-р Живко Пренџов


  • Листа на стипендијанти