Соопштенија

ОБЈАВА бр.3/2018

ОБЈАВА бр. 3/2018

 за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на

Општина Велес со електронско јавно наддавање 

Врз основа на член 2, став 4, алинеја 1 и 2, член 36, од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес согласно Одлука на совет на Општина Велес за утврдување начин на времено користење административни и деловни простории од објекти и објекти сопственост на Општина Велес по пат на електронско јавно наддавање бр. 25-1338/10 од 14.03.2018, објавува закуп на деловни и административни простории од објекти на КП 2831/1 заведени во Имотен лист 29431 во КО Велес и КП 4810 заведени во Имотен лист 31419 во КО Велес, сопственост на Општина Велес и Одлуката на совет на Општина Велес за отуѓување на патнички моторни возила и товарно возило сопственост на Општина Велес бр.27-4800/5 од 20.08.2015 година и бр.27-1036/5 од 22.02.2018 година, по пат на електронско јавно наддавање. 

 1. ПОДАТОЦИ ЗА ПРОСТОРИИТЕ КАКО ДЕЛ ОД НЕДВИЖНАТА СТАВАР КОИ СЕ ДАВААТ ПОД ЗАКУП 

I.1. Административните и Деловни простории кои се предмет на закуп се наоѓаат на КП 2831/1 во м.в.„Димитар Влахов“, кои се дел од недвижниот објект-поранешен т.н.„Хотел Вила Зора“, истите се запишани во Имотен лист 29431  во КО Велес, сопственост на Општина Велес. 

Предмет на закуп се делови од 1 до 11 со ВКУПНА ПОЧЕТНА ЦЕНА за секој од деловите на месечната закупнина: 

ТАБЕЛА 1 (ВТОРА ОБЈАВА)

 КП 2831/1  заведени во Имотен лист 29431 во КО Велес

ДЕЛ

Број на просторија

Улица и број

Деловоен простор

Површина во м2

Вкупна вредност на просторот во денари

Цена на  закупнина на објект по м2

Цена на  закупнина на цел објект на месечно ниво во денари

Банкарска гаранција 2%  почетен износ/ден

1

Сутерен ниво -2, (по Имотен лист приземје)

 

 

 

 

ДП 1

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

28,03

360.297,62 ден.

64,27

1.801,49 ден.

7.206 ден.

ДП 2

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

17,68

227.258,72 ден.

64,27

1.136,29 ден.

4.545 ден.

ДП 3

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

23,6

303.354,40 ден.

64,27

1.516,77 ден.

6.067 ден.

ДП 4

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

23,6

303.354,40 ден.

64,27

1.516,77 ден.

6.067 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 1

92,91

1.194.265,14 ден.

 

5.971,33 ден.

23.885 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП22

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

30,94

1.689.757,16 ден.

273

8.446,62 ден.

33.795 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 2

30,94

1.689.757,16 ден.

273,00

8.446,62 ден.

33.795 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП23

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

10,56

576.725,00 ден.

273

2.883,63 ден.

11.535 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 3

10,56

576.725,00 ден.

273,07

2.883,63 ден.

11.535 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП24

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

10,56

576.725,00 ден.

273

2.882,88 ден.

11.535 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 4

10,56

576.725,00 ден.

273,00

2.882,88 ден.

11.535 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП25

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

10,56

576.725,00 ден.

273

2.882,88 ден.

11.535 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 5

10,56

576.725,00 ден.

273,00

2.882,88 ден.

11.535 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

дуќан на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП26

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

10,56

576.725,00 ден.

273

2.882,88 ден.

11.535 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 6

10,56

576.725,00 ден.

273,00

2.882,88 ден.

11.535 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

деловен простор на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП 1

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

15,39

283.945,50 ден.

273

4.201,47 ден.

5.679 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 7

15,39

283.945,50 ден.

273

4.201,47 ден.

5.679 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

деловен простор на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП5

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

12,76

235.422,00 ден.

92,25

1.177,11 ден.

4.708 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 8

12,76

235.422,00 ден.

92,25

1.177,11 ден.

4.708 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

деловен простор на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП6

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

12,21

225.274,50 ден.

92,25

1.126,37 ден.

4.505 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 9

12,21

225.274,50 ден.

92,25

1.126,37 ден.

4.505 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

деловен простор на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП7

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

12,58

232.101,00 ден.

92,25

1.160,51 ден.

4.642 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 10

12,58

232.101,00 ден.

92,25

1.160,51 ден.

4.642 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

деловен простор на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2)

 

 

 

 

ДП9

ул.„Димитар Влахов “

деловен простор

12,02

221.769,00 ден.

92,25

1.108,85 ден.

4.435 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 11

12,02

221.769,00 ден.

92,25

1.108,85 ден.

4.435 ден.

Забелешка:

 • Просториите ДП1, ДП2. ДП3 и ДП4 кој се наоѓаат на Сутерен ниво -2, (по Имотен лист приземје) ќе се објават како втора објава.
 • Просториите ДП1, ДП5, ДП6, ДП7, ДП9, ДП22 ДП23, ДП24, ДП25 и ДП26 на приземје ниво 0,00(По Имотен лист К2) ќе се објават како втора објава. 

I.2. Административните и Деловни простории кои се предмет на закуп се наоѓаат на КП 4810 во м.в.„8-ми Септември бр.86“ и „Цар Самоил бр.1“, кои се дел од недвижниот објект-поранешен т.н.„Синдикат“, истите се запишани во ИЛ бр. 31419 за КО Велес, сопственост на Општина Велес. 

Предмет на закуп се делови од 1 до 15 со ВКУПНА ПОЧЕТНА ЦЕНА за секој од деловите на месечната закупнина: 

ТАБЕЛА 2

 КП 4810  заведени во Имотен лист 31419 во КО Велес

ДЕЛ

Број на просторија

Улица и број

Деловоен простор

Површина во м2

Вкупна вредност на просторот во денари

Цена на  закупнина на објект по м2

Цена на  закупнина на цел објект на месечно ниво во денари

Банкарска гаранција 2%  почетен износ/ден

1

ул.8ми Септември бр.86 - дел.простор – дуќан на приземје влез 7

 

 

 

 

ДП7

 

деловен простор

39

3.144.687,00 ден.

403

15.723 ден.

62.894 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 1

39

3.144.687,00 ден.

403

15.723 ден.

62.894 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ул.8ми Септември бр.86 - дел.простор – дуќан на приземје влез 8

 

 

 

 

ДП8

 

деловен простор

40

3.447.240,00 ден.

431

17.236 ден.

68.945 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 2

40

3.447.240,00 ден.

431

17.236 ден.

68.945 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.2 на приземје

 

 

 

 

ДП2

 

деловен простор

21

270.795,00 ден.

64

1.354 ден.

5.416 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 3

21

270.795,00 ден.

64

1.354 ден.

5.416 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.2 на кат 1

 

 

 

 

ДП2

 

деловен простор

18

207.684,00 ден.

58

1.038 ден.

4.154 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 4

18

207.684,00 ден.

58

1.038 ден.

4.154 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.3 на кат 1

 

 

 

 

ДП3

 

деловен простор

9

103.842,00 ден.

58

519 ден.

2.077 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 5

9

103.842,00 ден.

58

519 ден.

2.077 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.9 на кат 1

 

 

 

 

ДП9

 

деловен простор

15

173.070,00 ден.

58

865 ден.

3.461 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 6

15

173.070,00 ден.

58

865 ден.

3.461 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.10 на кат 1

 

 

 

 

ДП10

 

деловен простор

31

357.678,00 ден.

58

1.788 ден.

7.154 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 7

31

357.678,00 ден.

58

1.788 ден.

7.154 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.11 на кат 1

 

 

 

 

ДП11

 

деловен простор

17

196.146,00 ден.

58

981 ден.

3.923 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 8

17

196.146,00 ден.

58

981 ден.

3.923 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.2 на кат 2

 

 

 

 

ДП2

 

деловен простор

18

207.684,00 ден.

58

1.038 ден.

4.154 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 9

18

207.684,00 ден.

58

1.038 ден.

4.154 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.3 на кат 2

 

 

 

 

ДП3

 

деловен простор

9

103.842,00 ден.

58

519 ден.

2.077 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 10

9

103.842,00 ден.

58

519 ден.

2.077 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.8 на кат 2

 

 

 

 

ДП8

 

деловен простор

22

253.836,00 ден.

58

1.269 ден.

5.077 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 11

22

253.836,00 ден.

58

1.269 ден.

5.077 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.9 на кат 2

 

 

 

 

ДП9

 

деловен простор

15

173.070,00 ден.

58

865 ден.

3.461 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 12

15

173.070,00 ден.

58

865 ден.

3.461 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.10 на кат 2

 

 

 

 

ДП10

 

деловен простор

31

357.678,00 ден.

58

1.788 ден.

7.154 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 13

31

357.678,00 ден.

58

1.788 ден.

7.154 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.11 на кат 2

 

 

 

 

Д11

 

деловен простор

17

196.146,00 ден.

58

981 ден.

3.923 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 14

17

196.146,00 ден.

58

981 ден.

3.923 ден.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор бр.12 на кат 2

 

 

 

 

Д12

 

деловен простор

42

484.596,00 ден.

58

2.423 ден.

9.692 ден.

ВКУПНО за ДЕЛ 15

42

484.596,00 ден.

58

2.423 ден.

9.692 ден.

Забелешка:

 • Просториите ДП7 и ДП8 кој се наоѓаат на ул.8ми Септември бр.86 - дел.простор – дуќан на приземје ќе се објават како втора објава.
 • Просторијата ДП2 која се наоѓа на ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор на приземје, просториите ДП2, ДП3, ДП9, ДП10 и ДП11 кој се наоѓаат на ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор на кат 1, просториите ДП2 и ДП3 кој се наоѓаат на ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор на кат 2 ќе се објават како втора објава.
 • Просторијата ДП8, ДП9, ДП10, ДП11 и ДП12 кој се наоѓаат на ул.Цар Самоил бр.1 - адм.дел.простор на кат 2 ќе се објават како прва објава.

 ПРЕДМЕТ НА ЈАВНОТО ЕЛЕКТРОНСКО НАДДАВАЊЕ

Предмет на електронско јавно наддавање е закуп на деловните и административните  простории (канцеларии) од објект од КП 2831/1 што  се во сопственост на Општина Велес, изразени во табеларниот преглед на ТАБЕЛА 1 и поделени на 11 ДЕЛА, и објект од КП 4810 што  се во сопственост на Општина Велес, изразени во табеларниот преглед на ТАБЕЛА 2 и поделени на 15 ДЕЛА. Просториите кои се предмет на закуп, можат да се видат секој работен ден од 12:00 до 15:00, часот со претходна најава, до член на Комисијата.

Истите се издаваат во закуп во времeтраење од три години од денот на потпишувањето на договорот за закуп со најповолниот понудувач.

 НАПОМЕНА: Заедничките простории кои не се предмет на јавно наддавање ќе се користат по утврден куќен ред

Цените за закупнина дадени во табелите се без ДДВ 18%. Во договорот за закуп ќе биде внесена постигнатата цена за закуп која ќе биде зголемена за ДДВ 18%. 

 1. ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА СО ЕЛЕКТРОНСКО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ Е: 

II.1. ТМВ, марка, тип, “DAIHATSU" со рег.број VE-843-CA (ВТОРА ОБЈАВА)  со следниве карактеристики: 

Вид на возило

Патничковозило

Марка

DAIHATSU

Тип, изведба

HIJET

Година на производство

1993

Број на шасија

ZAPS85V0000003981

Број на мотор

CB1953726

Силина на мотор(К\\7КЅ)

33 k W

Работна зафатнина на моторот

993

Маса напразно возило во кг

960

Дозволена носивост

590

Места за седење

2

Форма или намена на каросерија

ФУРГОН

боја

плава

Регистарски број на возило

VE-843-CA

Прва регистрација

27.07.2010

Старост на возило до дата на проценка 29.03.2018 година согласно дата на прва регистрација 20.04.2006 година

24 години.8 месеци и 28 дена т.е 24 години и 9 месеци

Податоци за сопственик според сообраќајна дозвола МК 1637892 со важност до 08.08.2016 година

Општина Велес ул.“Панко Брашнар ” бр.1

 Со почетна цена од 24.293,00 денари 

Увидот на движната ствари – возило кој е предмет на јавно наддавање можат да се видат секој работен ден со претходна најава кај Комисијата од 12 до 15:30 часот лице за контакт Панче Јанев –043/ 232-406 локал 110. 

ПРАВО НА УЧЕСТВО

Право на учество имаат сите заинтересирани домашни и странски физички и правни лица кои што ги исполнуваат условите дадени во објавата. 

УСЛОВИ ЗА УЧЕСТВО ВО ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Постапката за закуп и продажба со електронско јавно наддавање ќе се спроведува преку електронски систем за јавно наддавање.

Доколку понудувачот веќе учествувал во постапките по претходни објави и спроведени јавни наддавања спроведени преку овој систем, за него сеуште важат претходно автоматски доделените корисничко име и лозинка, додделени заради негово учество во претходните постапки и тоа на ниво на целиот систем (учество во постапка која ја спроведувала било која општина).

Пријавата за учество на јавното наддавање се поднесува електронски и треба да ги содржи сите податоци и докази кои се утврдени во објавата за електронско наддавање. За да може да поднесе Пријава за учество заедно со доказите утврдени во објавата, секое физичко и правно лице треба претходно да се регистрира на страната е-stvari.mk.

Документите потребни кон пријавата за електронското јавно наддавање се следниве:

 1. Пријава за учество
 2. Изјава со којашто ги прифаќаат условите што се дадени во Објавата.
 3. Банкарска гаранција за сериозност во висина од 2 % од проценетата вредност на недвижната и движната ствар , за учество на јавното наддавање. Покрај електронски банкарската гаранција за сериозност треба во оригинал да се достави до Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес, на денот кога се доставува комплетната документација.
 4. Доказ за идентитет за правни лица:

- тековна состојба од Централен регистар на Р.М. – не постара од шест месеци (за правни лица);

- извод од регистрација од соодветен регистар во државата од која доаѓа (за странски правни лица);

 1. Доказ за идентитет на физички лица:

- лична карта или патна исправа;

 1. Е-маил адреса на подносителот на пријавата, преку која ќе се врши постапката на регистрирање за учество на електронско јавно наддавање, односно ќе му бидат испратени корисничкото име и шифра за пристап на страната e-stvari.mk на која што ќе се одвива електронското наддавање.

Комисијата по приемот на пријавите утврдува дали се доставени во определениот рок и дали се комплетирани согласно со условите во објавата по што ги известува подносителите на пријавите по електронски пат. На подносителите на пријавите кои се комплетни, Комисијата во рок од 3 (три) дена од денот на доставувањето на понудите им доставува корисничко име и шифра за учество на јавното наддавање, а на подносителите кои не доставиле комплетна документација им доставува известување со образложение дека нема да учествуваат на јавното наддавање. 

РОК ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПРИЈАВИТЕ 

Пријавите за учество на јавното наддавање се доставуваат најдоцна до 18.07.2018 год. (среда)

Објавата трае петнаесет (15) дена почнувајќи од 03.07.2018 год.(вторник) до 18.07.2018 год. (среда)

Документите се прикачуваат електронски на софтверот.          

Подносителите на пријави кои доставиле комплетни пријави за учество на јавното наддавање согласно со објавата, на денот на спроведување на јавното наддавање се регистрираат со корисничкото име и шифра за учество на јавното наддавање, по што имаат право на учество на јавното наддавање.                      

Подносителите на пријавите кои што нема да бидат комплетирани со овие докази нема да учествуваат во наддавањето за што ќе бидат известени по електронски пат.

Јавното електронско наддавање ќе се одржи на интернет страницата www.e-stvari.mk

Јавното електронско наддавање ќе се одржи на ден 20.07.2018год. (петок) и тоа за: 

I.1.1.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 1 ќе започне на 20.07.2018, во 08:00 часот.

I.1.2.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 2 ќе започне на 20.07.2018, во 08:15 часот.

I.1.3.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 3 ќе започне на 20.07.2018, во 08:30 часот.

I.1.4.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 4 ќе започне на 20.07.2018, во 08:45 часот.

I.1.5.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 5 ќе започне на 20.07.2018, во 09:00 часот.

I.1.6.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 6 ќе започне на 20.07.2018, во 09:15 часот.

I.1.7.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 7 ќе започне на 20.07.2018, во 09:30 часот.

I.1.8.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 8 ќе започне на 20.07.2018, во 09:45 часот.

I.1.9.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 9 ќе започне на 20.07.2018, во 10:00 часот.

I.1.10.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 10 ќе започне на 20.07.2018, во 10:15 часот.

I.1.11.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 11 ќе започне на 20.07.2018, во 10:30 часот.

 

I.2.1.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 1 ќе започне на 20.07.2018, во 11:00 часот.

I.2.2.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 2 ќе започне на 20.07.2018, во 11:15 часот.

I.2.3.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 3 ќе започне на 20.07.2018, во 11:30 часот.

I.2.4.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 4 ќе започне на 20.07.2018, во 11:45 часот.

I.2.5.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 5 ќе започне на 20.07.2018, во 12:00 часот.

I.2.6.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 6 ќе започне на 20.07.2018, во 12:15 часот.

I.2.7.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 7 ќе започне на 20.07.2018, во 12:30 часот.

I.2.8.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 8 ќе започне на 20.07.2018, во 12:45 часот.

I.2.9.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 9 ќе започне на 20.07.2018, во 13:00 часот.

I.2.10.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 10 ќе започне на 20.07.2018, во 13:15 часот.

I.2.11.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 11 ќе започне на 20.07.2018, во 13:30 часот.

I.2.12.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 12 ќе започне на 20.07.2018, во 13:45 часот.

I.2.13.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 13 ќе започне на 20.07.2018, во 14:00 часот.

I.2.14.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 14 ќе започне на 20.07.2018, во 14:15 часот.

I.2.15.Јавното електронско наддавање за ДЕЛ 15 ќе започне на 20.07.2018, во 14:30 часот. 

II.1.Јавното електронско наддавање за “DAIHATSU" со рег.број VE-843-CA ќе започне на ден  20.07.2018 год. со почеток во 15:00 часот. 

БАНКАРСКА ГАРАНЦИЈА ЗА СЕРИОЗНОСТ НА ПОНУДУВАЧОТ ОД 2% ОД ПРОЦЕНЕТАТА ВРЕДНОСТ 

-Банкарската гаранција за сериозност на понудата е во висина од 2% од проценетата вредност на недвижната и движната ствар односно: 

I.1.1 за ДЕЛ 1 банкарската гаранција изнесува 23.885 ден.

I.1.2 за ДЕЛ 2 банкарската гаранција изнесува 33.795 ден.

I.1.3 за ДЕЛ 3 банкарската гаранција изнесува 11.535 ден.   

I.1.4 за ДЕЛ 4 банкарската гаранција изнесува 11.535 ден.   

I.1.5 за ДЕЛ 5 банкарската гаранција изнесува 11.535 ден.   

I.1.6 за ДЕЛ 6 банкарската гаранција изнесува 11.535 ден.   

I.1.7 за ДЕЛ 7 банкарската гаранција изнесува 5.679 ден.

I.1.8 за ДЕЛ 8 банкарската гаранција изнесува 4.708 ден.

I.1.9 за ДЕЛ 9 банкарската гаранција изнесува 4.505 ден.   

I.1.10 за ДЕЛ 10 банкарската гаранција изнесува 4.642 ден.

I.1.11 за ДЕЛ 11 банкарската гаранција изнесува 4.435 ден.

 

I.2.1 за ДЕЛ 1 банкарската гаранција изнесува 62.894 ден. 

I.2.2 за ДЕЛ 2 банкарската гаранција изнесува 68.945 ден.

I.2.3 за ДЕЛ 3 банкарската гаранција изнесува 5.416 ден. 

I.2.4 за ДЕЛ 4 банкарската гаранција изнесува 4.154 ден.

I.2.5 за ДЕЛ 5 банкарската гаранција изнесува 2.077 ден.

I.2.6 за ДЕЛ 6 банкарската гаранција изнесува 3.461 ден.

I.2.7 за ДЕЛ 7 банкарската гаранција изнесува 7.154 ден.

I.2.8 за ДЕЛ 8 банкарската гаранција изнесува 3.923 ден.

I.2.9 за ДЕЛ 9 банкарската гаранција изнесува 4.154 ден.

I.2.10 за ДЕЛ 10 банкарската гаранција изнесува 2.077 ден.

I.2.11 за ДЕЛ 11 банкарската гаранција изнесува 5.077 ден.

I.2.12 за ДЕЛ 12 банкарската гаранција изнесува 3.461 ден.

I.2.13 за ДЕЛ 13 банкарската гаранција изнесува 7.154 ден.

I.2.14 за ДЕЛ 14 банкарската гаранција изнесува 3.923 ден.

I.2.15 за ДЕЛ 15 банкарската гаранција изнесува 9.692 ден.

 

II.1. за “DAIHATSU" со рег.број VE-843-CA банкарската гаранција изнесува   486,00 ден. 

-Покрај електронската достава на банкарската гаранција во скенирана верзија на оригиналот PDF формат, подносителот на понудата/пријавата за учество е должен истата да ја достави и во писмена форма (во оригинал) на адресата на Општина Велес ( со назнака: до Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес).

-Недоставувањето на банкарската гаранција во писмена форма на наведената адреса ја прави пријавата неприфатлива и истата ќе биде одбиена.

-Банкарската гаранција треба да биде издадена во македонска валута, од банка која што работи и врши банкарски активности во Република Македонија, а времетраењето на банкарската гаранција треба да изнесува најмалку 30 дена, сметано од денот утврден како краен рок за поднесување на пријавата.

- Банкарската гаранција за сериозност на понудата за учество на јавното наддавање му се враќа на подносителот на пријавата во рок од 15 дена од денот на одржувањето на јавното наддавање, а банкарската гаранција на најповолниот понудувач му се враќа во рок од 15 дена од денот на уплатата на вкупната сума постигната на јавното наддавање.“ 

ПОСТАПКА

 Начин и постапка за спроведување на јавното наддавање:

- Јавното наддавање започнува со објавување на вкупната почетна цена на недвижната и движната ствар и се спроведува по пат на наддавање од страна на учесниците. Во првите пет минути од јавното наддавање учесниците можат да ја прифатат, односно зголемуваат цената на недвижната и движната ствар. Јавното наддавање се смета за завршено во моментот на истекот на времето определено во објавата, при што доколку во истекот на последните две минути од определеното време за траење на јавното наддавање од страна на учесниците е дадена понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема нова дадена понуда.

- Јавното наддавање продолжува неограничено се додека во временски интервал од две минути има нова понуда. Доколку во првите пет минути од јавното наддавање не е прифатена понудата, односно не е дадена повисока понуда од учесникот на јавното наддавање, вредноста на недвижната и движната ствар се намалува за 2% по што учесниците на јавното наддавање повторно ќе имаат можност да ја прифатат, односно зголемуваат цената на недвижната и движната ствар  без притоа да се ограничува минималниот чекор на зголемување. Доколку во истекот на последните две минути од вторите пет минути од јавното наддавање од страна на учесниците е прифатена понудата, односно дадена е повисока понуда, крајниот рок за завршување на јавното наддавање се продолжува за уште две минути, а ќе заврши кога за период од следните две минути нема дадено нова понуда. Доколку во времетраење од пет минути повторно нема понуда, вредноста на недвижната и движната ствар  повторно се намалува за 2% од првичната проценета вредност. Намалувањето на вредноста на закупнината на предметот на закуп во текот на наддавањето може да биде најмногу до 30% од проценетата вредност без разлика колку понудувачи се јавиле на јавното наддавање.

- За најповолен понудувач се смета учесникот на јавното наддавање кој понудил последна цена која претставува највисока цена за закуп на недвижните ствари и продажба на движните ствари.

- Комисијата по завршувањето на јавното наддавање изготвува записник за спроведеното јавно наддавање кој се доставува до сите учесници на јавното наддавање.

- Најповолниот понудувач во рок од 15 дена од денот на завршувањето на јавното наддавање е должен да ги уплати средствата на сметка на Општина Велес во согласност со постигнатата крајна цена, а доколку не ги уплати во овој рок нема да се пристапи кон склучување на договор, банкарската гаранција ќе биде активирана, а понудувачот во период од една година нема да може да учествува на секое идно јавно наддавање за предметните недвижни и движни ствари.

- По завршувањето на постапката за јавно наддавање, со најповолниот понудувач, во рок од пет работни дена по извршената уплата на постигнатата цена за закуп на недвижната и движната ствар , Градоначалник на Општина Велес склучува договор за закуп на недвижната и продажба на движната ствар . Договорот во рок од 30 дена се доставува кај нотар заради вршење на пренос на сопственоста, нотарските трошоци се обврска на закупувачот и купувачот.

-Учесниците имаат право на приговор само по однос на постапката на јавното електронско наддавање, во рок од три  дена од одржувањето на јавното електронско наддавање до Комисијата, која одлучува по приговорот со Решение во рок од  пет дена од приемот на приговорот. 

Против, Решението на Комисијата може да се изјави жалба до Државната Комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен. 

Детални информации врзани за објавата можат да се добијат на телефоните: 043/232-406 локал 110.   

 

Комисијата за недвижни и
движни ствари сопственост
на Општина Велес

Број 02-2190/5                                                                                                                                               

02.07.2018год.                                                                                                                                                                                  

Велес


Преземе документи тука: