Соопштенија

Одлука за неизбор на директор по пат на јавен конкурс

На ден 19.07.2018 година, од страна на Општина Велес беше објавен  Јавен конкурс  за избор на директор на ЛУ Народен Музеј- Велес бр. 08-3753/1.

Конкурсот беше објавен во два дневни печати „Нова Македонија“ и „Вечер“.

По спроведување на постапката од страна на Комисијата за разгледување на пријавите по конкурсот, доставен е извештај од Управниот одбор на Установата.

Врз основа на ова известуваме дека, се донесува Одлука за вршење на неизбор, поради неисполнување на условите по истиот.

 

Прилог: Одлука за неизбор