Соопштенија

Распоред за учебната 2018/2019 г. за училиштата во Општина Велес – седмица 03-07.9.2018

ОСНОВНИ УЧИЛИШТА

ПРВА СМЕНА

ВТОРА СМЕНА

ООУ „ Васил Главинов“

Прво, второ, четврто, шесто и осмо одделение 

Почеток: 07:30 ч.

Трето, петто, седмо и деветто одделение

Почеток: 13:00 ч.

 

Подрачно училиште при ООУ „ Васил Главинов“- Бузалково

Шесто, седмо, осмо и деветто одделение

Почеток: 07:00 ч.

Прво, второ, трето, четврто и петто одделение

Почеток: 13:00 ч.

 

Подрачно училиште при ООУ „ Васил Главинов“- Раштани

Прво до петто одделение

Почеток: 07:30 ч.

/

Подрачно училиште при ООУ „ Васил Главинов’- Сливник

Прво до петто одделение

Почеток: 07:30 ч.

/

Подрачно училиште во Клуковец при ООУ „ Васил Главинов“- Клуковец

Прво до петто одделение

Почеток: 07:30 ч.

 

Подрачно училиште ООУ „ Васил Главинов’- Превалец

Прво до петто одделение

Почеток: 07:30 ч.

од 4-7.9.2018 четврто одделение

Почеток 13:00 ч

 

ООУ Блаже Конески“

Прво, второ, трето, четврто, 5-1, и 5-2, шесто и осмо одделение

Почеток: 07:30 ч.

 

5-3, 5-4, 5-5, седмо и деветто одделение

Почеток: 13:00 ч.

ООУ „Кирил и Методи“

 

Од прво до деветто одделение

Почеток: 08:00 ч.

 

/

ООУ „ Благој Кирков“

/

Од прво до деветто одделение

Почеток: 13:00 ч.

ООУ „ Ј.Х.К.Џинот“

Од прво до деветто одделение

Почеток: 07:30 ч.

/

ООУ „Рајко Жинзифов“- Оризари

Од прво до деветто одделение

Почеток: 08:00 ч.

 

/

ООУ „ Стојан Буридан“- с. Иванковци

Од прво до петто

Почеток: 07:30 ч.

 

Шесто до деветто одделение

Почеток: 13:00 ч.

СРЕДНИ УЧИЛИШТА

ПРВА СМЕНА 

ВТОРА СМЕНА

СОУ „Гимназија Кочо Рацин“

Од прва до четврта година

Почеток:07:30 ч.

 

/

ССОУ „Димитрија Чуповски“

/

Од прва до четврта година

Почеток: 13:30 ч.

ССОУ „Коле Неделковски“

Прва и трета година Почеток: 07:30 ч.

Втора и четврта година

 

Почеток: 13:30 ч.

 

ОСУ „Јовче Тесличков“

Од прва до четврта година

Почеток: 07:30 ч.

 

/

Општина Велес им посакува успешен почеток на учебната година на сите ученици!