Соопштенија

Јавен оглас до евидентирани невработени лица за вклучување во Програмата Општинско - корисна работа

Врз основа на Договорот за соработка помеѓу Агенцијата за вработување на РМ (АВРМ), Програмата за развој на Обединетите нации (УНДП)  и општина Велес, Оперативниот план за активни програми и мерки за вработување и услуги на пазарот на трудот за 2018 година усвоен од Владата на Република Македонија, Програмата Општинско – корисна работа финансирана од Буџетот на Агенцијата за вработување на РМ, на ден 06.09.2018 година година се објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС
до
евидентирани невработени лица за вклучување во
Програмата Општинско - корисна работа 

Се повикуваат сите евидентираните невработени лица кои се заинтересирани да се вклучат во програмата Општинско-корисна работа, проект  „Во нашиот свет сите сме еднакви” за работно ангажирање со скратено работно време за период од 9 (девет) месеци заради стекнување на вештини и постепено вклучување на пазарот на труд, да се пријават во Агенција за вработување- Центар за вработување Велес. 

Евидентираните невработени лица кои ќе бидат вклучени во Програмата „Општинско-корисна работа“ ќе бидат работно ангажирани со скратено работно време со 20 (дваесет) работни часови неделно, при што за време на работниот ангажман од 9 (девет) месеци статусот на невработените лица останува непроменет, а на невработените лица-корисници на социјална помош за времетраење на работниот ангажман ќе им биде активно правото на користење на социјална помош. 

Право на учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ имаат сите невработени лица, при што предност ќе имаат лицата кои за прв пат се јавуваат за учество во Програмата. 

За кандидатите  кои ќе бидат избрани и вклучени во Програмата Општинско-корисна работа се предвидува паричен надоместок во висина од 9.000,00 денари месечно, со вклучен персонален данок на доход и осигурување од случај на несреќа при работа и професионално заболување. 

Евидентираните невработени лица кои ќе се пријават за учество во Програмата Општинско-корисна работа треба да припаѓаат на една од следните целни групи невработени лица:

 • долгорочно невработени лица (над 12 месеци во евиденција)
 • млади лица до 29 години
 • лица постари од 50 години
 • лица корисници на социјална помош или на паричен надоместок по основ на невработеност
 • лица кои биле корисници на Програмата условен паричен надоместок за средно образование
 • лица кои имале статус на деца без родители и родителска грижа
 • жртви на семејно насилство
 • инвалидни лица
 • жени припадници на помалите етнички заедници
 • лица припадници на ромската етничка заедница
 • самохрани родители
 • родители на деца со пречки во развојот
 • родители на 3 и повеќе деца
 • родители на деца на улица
 • осудени лица по отпуштање од казнено поправна установа
 • бездомни лица
 • поранешни корисници на дрога
 • лица со незавршено средно или пониско образование 

Работните позиции кои се опфатени со овој оглас се однесуваат на ангажирање на:

 • девет (9) образовни асистенти на ученици со посебни образовни потреби
 • еден (1) личен асистент за ученик со посебни образовни потреби
 • два (2) лични асистенти на инвалидни лица во домашни услови

Заинтeресираните невработени лица  Пријави за учество во Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да поднесат во Агенција за вработување- Центар за вработување Велес во периодот од 06. 09.2018 година до 12.09.2018 година, од 08:00 до 14:00 часот. 

Поконкретните услови, права и обврски ќе бидат уредени со склучување на Договор помеѓу општина Велес и избраните кандидати. 

Детални информации за Програмата „Општинско-корисна работа“ можат да се добијат во општина Велес кај лицето Родна Трајковска, Општински координатор за Програмата „Општинско-корисна работа“ моб.076/ 351-675, Агенција за вработување- Центар за вработување Велес  кај лицето Гордана Неделковиќ моб.078/487-150,  Центар за социјлна работа Велес кај лицето Андријана Кукулева моб.075/341-107.