Соопштенија

СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог измена и дополна на ДУП УБ 8, Општина Велес

Граници на опфатот се :

  • На исток ја сече КП 1189 и КП 1202 и се граничи со КП 1159/1 се до јаужната граница
  • На север ја сече КП 10301, КП1188 и КП10 300 и се движи долж осовината на ул. „Васа Кошулчева“
  • На На запад ја сече КП 10303/2 и се движи долж ул. „ АСНОМ“ (поранаешна ул. „Моша Пијаде“, каде ја сече КП 10303/1 се до јужната страна

            Опфатот е со површина од 5.92 ха.

Јавната анкета и Јавната презентација по  Предлог Измена и дополна на ДУП УБ 8, Општина Велес ќе се спроведе со објавување Соопштение во информацискиот систем е-урбанизам како и во две јавни гласила и со излагање на Предлог планот во Граѓанскиот сервис центар на Општина Велес.

Јавната анкета ќе трае 10 работни дена, од 16.10 до 30.10 2018 год., од 7,30 до 15.30 часот во просториите на Општина Велес.

Во споменатиот рок, заинтересираните граѓани и правни лица можат да доставуваат писмени забелешки, предлози и мислења на анкетните листови.

Јавната презентација со стручно презентирање на планот ќе се одржи на ден 24.10 2018 година во 10:00 часот во просториите на Општина Велес.

СООПШТЕНИЕ 

ПРЕДЛОГ ПЛАН

Сателитска подлога