Соопштенија

Пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Велес 

ОБЈАВУВА

Пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 118, став 3 и член 122, став 4 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 129/15, 192/15, 39/16), Градоначалникот на Општина Велес изврши пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 08-2399/9 од 09.12.2015г.

Од оператор носител на дозволата:

Друштво за вработување на инвалидни лица за експлоатација

и преработка на неметални руди

ДИМЧЕ МИРЧЕВ АД Велес

 Регистрирано седиште на правното лице:

 ул. "Раштански пат" бр. 4 Велес,

На оператор превземач на дозволата:

Друштво за вработување на инвалидни лица за трговија на големо и мало

ТРГОШПЕД ДООЕЛ увоз–извоз Велес

Регистрирано седиште на правното лице:

ул. АСНОМ бр. 10 Велес, 

За категорија на инсталација:

Инсталација за производство на мелен талк, калцит и доломит.

Проектиран капацитет:

1200 т/годишно преработена суровина

Локација на инсталацијата:

ул. "Раштански пат" бр. 4 Велес. 

Б-интегрирана еколошка дозвола и решението за пренос на дозволата сe објавени на увид на заинтересираната јавност на www.veles.gov.mk