Соопштенија

Јавен оглас бр. 05/2018 за прием на работници во работен однос на неопределено време во општинската администрација на Општината Велес

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на Република Македонија бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18), член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 62/2005..... 120/2018),

Градоначалникот на Општина Велес објавува

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 05/2018

за прием на работници во работен однос на неопределено
време во општинската администрација на Општината Велес


Општинската администрација на Општината Велес има потреба од работнци со засновање на работен однос на неопределено време за работни места во:

 • Секторот за правни и општи работи, јавни дејности, јавни набавки, информатичка технологија и поддршка на Градоначалникот-Одделение за правни и општи работи и месна самоуправа и тоа:

1.Назив на работно место –работник за давадање на податоци и информации, Ниво А2, ред. шифра УПР 04 05 А02 013

Број на извршители - 4(четири)

општи услови:

 • да е државјанин на РМ;
 • да е полнолетен;
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да има општа здравствена способност за работното место;
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови

 • стручни квалификации: Средно гимназиско образование или средно техничко образование
  (градежна или архитектонска струка), со стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ/МКСОО
 • работно искуство: со или без работно искуство

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 година се: Македонец(ка) 4.

2.Назив на работно место –хигиеничар, ниво А3, шифра УПР 04 05 А03 004

Број на извршители- 3(три)

општи услови:

 • да е државјанин на РМ;
 • да е полнолетен;
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да има општа здравствена способност за работното место;
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

посебни услови

 • стручни квалификации: основно образование
 • работно искуство: со или без работно искуство

НАПОМЕНА: Предвидени вработувања согласно годишниот план на институцијата за 2018 година се: Македонец(ка) 3.

Распоред на работно време: 40 часовно–неделно работно време,

дневно работно време: од 07:30 часот до 15:30 часот

Кандидатите кон Пријавата за засновање работен однос треба да ја достават следнава потребна документација:

- Биографија (CV)
- Диплома за завршено образование, оригинал или заверен препис
- Уверение за Државјанство на Република Македонија
-Извод од историјатот на вработување од Центарот за вработување како доказ за работното искуство(оригинал или заверен на нотар);

Јавниот огласот трае 3 дена од денот на објавувањето во дневен печат, не сметајќи го и денот на објавување во дневен печат.

Изборот од пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 15 дена од денот на завршувањето на јавниот оглас.

Износот на месечна нето плата за работното место од точка 1 изнесува 15.000,оо денари.
Износот на месечна нето плата за работното место од точка 2 изнесува 12.200,оо денари.

Пријавата за вработување може да се превземе од веб страната на Општина Велес: www.veles.gov.mk

Пријавата за вработување треба да содржи :

 • податоци за кандидатот (име и презиме, матичен број , датум и место на раѓање , адреса и место на живеење, електронска адреса на кандидатот, контакт телефон,припадност на заедница)
 • кратко мотивационо писно,
 • изјава за исполнување на општите услови за работно место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно,
 • изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно,
 • изјава за исполнување на други посебни услови за работното место со наведување ДА/НЕ за секој услов одделно.

Кандидатите со пријавата, документација треба да ја достават до архивата на Општина Велес или по пошта на адреса: Општина Велес ул. „Панко Брашнар“ бр.1 - Велес, со назнака: за Јавен оглас бр.05/18.
Пријавите што нема да бидат поднесени во утврдениот рок и пријавите што нема ги содржат бараните документи ќе се сметаат како неблаговремени односно некомплетни и истите нема да се разгледуваат.

За Општина Велес, тел.контакт 043-232 406, локал 112,