Соопштенија

Барање за добивање на Б – Интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Велес

      

          ОБЈАВУВА

 

       Барање за добивање на Б – Интегрирана еколошка дозвола

 

Согласно член 122 став 4, а во врска со член 99 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18), до Градоначалникот на Општина Велес доставено е барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола со бр.23-1182/4 од 01.07.2019г.

 

Подносител на барањето:

Друштво за производство, трговија и транспорт "МИСА-МГ" ДООЕЛ експорт-    импорт Скопје за инсталација за површински коп на минерални суровини: варовник и никел на локалитет “ГРООТ” Велес,

 

Адреса:

Ул.“Павел Шатев” бр.3 ламела 3/локал 10 Скопје-Кисела Вода, Кисела Вода

 

Локација на инсталацијата:

КП 10424/1 и КП 10424/5 КО Велес м.в “ГРООТ”

 

Контакт лице:

Горанчо Ковиловски – координатор за квалитет, тел: 070/366-808

Категорија на инсталација:

Точка 3. Индустрија на  минерали

Подточка 3.2.  Инсталации  за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање  на  минерални  суровини

 

Целокупната документација содржана во барањето, предлог-програмата за подобрување и активностите кои ќе бидат спроведени од страна на оваа инсталација за заштита на животната средина ќе биде достапна за заинтересираната јавност на веб страната на Општина Велес: www.veles.gov.mk

 

За сите потребни информации обратете се во Општина Велес, Одделение за заштита на животната средина на контакт телефон: 043/232-406, локал 106, секој работен ден од 07.30-15.30 часот.               

 

                                                                                            

                                                                                             Градоначалник

                                                                                                   на Општина Велес

                                                                                                        Аце Коцевски


Барање

Анкетен лист