Соопштенија

Објава број 1 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

 

ОБЈАВА број 1

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Северна Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес 

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ 

Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Северна Македонија, предвидено со: 

Повеќе...

Повик за поднесување на понуди Република Северна Македонија - Проект за подобрување на општинските услуги - МСИП/MSIP-NCB-108-19

 

   1. Овој Повик за поднесување на понуди ја следи општата објава за набавки за овој проект објавена во изданието на UN DevelopmentBusiness со бр. 767 од 31 јануари, 2010 година (печатено издание) и          електронски објавена на 06 јануари, 2010 година.

Повеќе...

Јавен конкурс за избор на Директор на ЈКП „Дервен“ Велес

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96........635/19) а согласно Одлуката за распишување на јавен конкурс за избор на Директор на ЈКП „Дервен“ Велес, бр. 08-2821/1 од 23.07.2019 година,

Градоначалникот на Општина Велес, распишува

ЈАВЕН  КОНКУРС
за избор на Директор на ЈКП „Дервен“ Велес

Повеќе...

Соопштение - Трето авионско прскање против комарци

СООПШТЕНИЕ  ЗА  ЈАВНОСТ

 

Општина Велес ја информира јавноста дека, третото авионско тертирање против комарци ќе го изврши на ден 13 јули (сабота) 2019 год. во периодот од 0500 до 0630 часот. Доколку временските услови не дозволуваат авионско прскање истото ќе се изврши наредниот ден, 14 јули (недела) 2019 год.

Повеќе...

Известување за јавност - градежни активности на улица Ризо Ризов

На ден 08.07.2019 година, Општина Велес во интерес на подобрување на патната инфраструктура, санирање на проблемите настанати како последица на неодамнешните поројни дождови, како и олеснување на комуникацијата на возилата и пешаците кои гравитираат на тој дел од градот, започна со реконструкција (бетонирање) на дел од улица Ризо Ризов, во должина од 80м.

Повеќе...

Барање за добивање на Б – Интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Велес

      

          ОБЈАВУВА

 

       Барање за добивање на Б – Интегрирана еколошка дозвола

 

Согласно член 122 став 4, а во врска со член 99 став 1 од Законот за животна средина (Службен весник на РМ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 192/15, 39/16, 99/18), до Градоначалникот на Општина Велес доставено е барање за добивање на Б-Интегрирана еколошка дозвола со бр.23-1182/4 од 01.07.2019г.

 

Подносител на барањето:

Друштво за производство, трговија и транспорт "МИСА-МГ" ДООЕЛ експорт-    импорт Скопје за инсталација за површински коп на минерални суровини: варовник и никел на локалитет “ГРООТ” Велес,

Повеќе...

Соопштение - Второ авионско третирање против комарци

Општина Велес ја информира јавноста дека, второто авионско тертирање против комарци ќе го изврши на ден 13 јуни (четврток) 2019 год. во периодот од 0500 до 0630 часот. Доколку временските услови не дозволуваат авионско прскање истото ќе се изврши наредниот ден, 14 јуни (петок) 2019 год.

Повеќе...

Објава бр.1/2019 за давање во закуп на Градски базeн во сопственост на Општина Велес, по пат на електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 1/2019

 за давање во закуп на Градски базeн во сопственост на Општина Велес,

по пат на електронско јавно наддавање 

Врз основа на член 2, став 4, алинеја 1 и 2, член 36, од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16, 21/18 и 101/19) Комисијата за недвижни и движни ствари сопственост на Општина Велес согласно Одлука на совет на Општина Велес за утврдување начин на времено користење  на објект сопственост на Општина Велес по пат на електронско јавно наддавање (Градски базен) бр. 25-2226/1 од 03.06.2019, објавува закуп на недвижен имот - Градски базен на КП 1798 заведени во Имотен лист 23410 во КО Велес, сопственост на Општина Велес, по пат на електронско јавно наддавање.

Повеќе...

Честитка од Градоначалникот Коцевски по повод празнувањето на Рамазан Бајрам

Почитувани сограѓанки и сограѓани,

Во свое лично име, во име на Советот на Општина Велес и во име на граѓаните на Велес, на сите сограѓанки и сограѓани со исламска вероисповед ви го честитам големиот верски празник Рамазан Бајрам.

Повеќе...