Соопштенија

СООПШТЕНИЕ - прво авионско третирање против комарци

Општина Велес ја информира јавноста дека, првото авионско тертирање против комарци ќе го изврши на ден 31 мај (четврток) 2018 год. во периодот од 0500 до 0630 часот. Доколку временските услови не дозволуваат авионско прскање истото ќе се изврши наредниот ден, 01 јуни (петок) 2018 год.

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец мај

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 30.05.2018 година (среда) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

Покана по повод 9 Мај -Денот на Европа

По повод одбележувањето на 9 Мај-Денот на Европа, Општина Велес Ве поканува заеднички да го одбележиме 68-от роденден на Европската Унија.  

Празникот ќе биде одбележан со следната програма:

Повеќе...

Честитка по повод 1 Мај -Меѓународниот ден на трудот

Почитувани граѓани,

Со искрена благодарност за Вашиот придонес кон развојот на поубав и понапреден Велес, во свое лично име и во име на Советот на Општина Велес Ви го честитам 1 Мај-Меѓународниот ден на трудот. Вашиот труд и посветеноста во работата се најголеми вредности и двигатели на иднината на Велес и Македонија.

Повеќе...

КОНКУРС За доделување на наградата „Антологија на болката“ за 2018 година

Организацискиот одбор на културната манифестација „Рацинови средби“, врз основа на Одлуката за објавување конкурс за доделување на награда „Рациново признание“ за 2018 година, бр. 08-2156/1, од 20.04 2018 година, објавува

КОНКУРС
За доделување на наградата „Антологија на болката“ за 2018 година

Повеќе...

Конкурс за доделување на наградата „Рациново признание“ за 2018 година

Oрганизацискиот одбор на културната манифестација „Рацинови средби“, врз основа на Одлуката за објавување Конкурс за доделување на наградата „Рациново признание“ за 2018 година, објавува

КОНКУРС
за доделување на наградата
„Рациново признание“ за 2018 година

Повеќе...

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на Директор на ЈКП „Дервен“ Велес

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96........64/18) а согласно Одлуката за распишување на јавен конкурс за избор на Директор на ЈКП „Дервен“ Велес, бр. 08-2076/1 од 25.04.2018 година,

Градоначалникот на Општина Велес, распишува

ЈАВЕН КОНКУРС
за избор на Директор на ЈКП „Дервен“ Велес

Повеќе...

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на Директор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „ПАРК-СПОРТ“ -Велес

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр.5/02) и член 23 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96.........64/18) а, согласно Одлуката за распишување на јавен конкурс за избор на Директор на Јавното претпријатие за стопанисување со спортски објекти „ПАРК-СПОРТ“ –Велес, бр.08-2077/1 од 25.04.2018 година,
Градоначалникот на Општината Велес, распишува

ЈАВЕН КОНКУРС
за избор на Директор на Јавното
претпријатие за стопанисување со
спортски објекти „ПАРК-СПОРТ“ -Велес

Повеќе...

КОРЕГИРАНА ОБЈАВА бр. 1 /2018 за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање

КОРЕГИРАНА ОБЈАВА бр. 1/2018 

за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на

Општина Велес со електронско јавно наддавање 

Повеќе...

Предлог дневен ред за 13-та седница на Советот на Општина Велес

Република Македонија
Совет на Општина Велес
Број 25-1501/1
22.03.2018 година
Велес

Врз основа на член 39, став 2 од Законот за локалната сaмоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 18, став 3 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Велес" бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), донесувам


Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 13- та седница на Советот
на Општина Велес

Повеќе...