Соопштенија

Предлог дневен ред за 13-та седница на Советот на Општина Велес

Република Македонија
Совет на Општина Велес
Број 25-1501/1
22.03.2018 година
Велес

Врз основа на член 39, став 2 од Законот за локалната сaмоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 18, став 3 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Велес" бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), донесувам


Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 13- та седница на Советот
на Општина Велес

Повеќе...

УТРЕ ЌЕ СЕ САНИРААТ ДУПКИТЕ НА УЛИЦА 8-МИ СЕПТЕМВРИ ОД ПОШТА ДО С'РМААЛЕ

Почитувани,

Во текот на утрешниот ден 28.03.2018 год. ќе се изведува санација на дупките на улица „8-ми Септември“, на потегот од Пошта до С'рмаале. Зафатот ќе се изведува во период од 09:00 до 11:00 часот.

Повеќе...

Општина Велес дел од програмата „РОМАКТЕД“

Започна реализацијата на програмата РОМАКТЕД - „Промовирање на добро владеење и зајакнување на Ромите на локално ниво". Општина Велес е една од 12-те во Република Македонија каде под партонат ЕУ и Советот на Европа ќе се спроведува проектот.

Програмата има за цел: подобрување на условите на живеење на Ромската заедница и вклучувањето во социјалниот живот, преку градење на политичка волја и одржлив ангажман на локланите власти.

Повеќе...

Одронот ќе го решаваат надлежните државни органи

Одронот на регионалниот пат Велес-Градско кој предизвика проблеми во патничкиот и железничкиот сообраќај ќе се решава со интервенција на надлежните државни органи. Согласно заклучоците од состанокот одржан на 16 март годинава со стручни лица од Општина Велес, Јавното претпријатие за државни патишта, Градежниот факултет-Скопје, Градежниот институт, велешката подружница на ЈП „Македонијапат“, СВР –Велес, ЈП „Македонски железници и Инспекторатот за патишта, утврдено е дека на карпестата маса која се наоѓа десно од патот има пукнатини и истата не е стабилна. Поради тоа не може веднаш да се пристапи кон дробење и товарање на одронетиот материјал.

Повеќе...

ЈАВЕН ОГЛАС - Советник за спроведување на урбанистички планови

Согласно член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014 и 27/2016) и член 22 став (1) алинеја 1, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“бр. 2/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015 и 27/2016)  

Градоначалникот на Општина Велес објавува: 

ЈАВЕН ОГЛАС

за засновање на работен однос  на  определено време 

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Прекин на сообраќајот на регионалниот патен правец Велес – Градско

Почитувани,
Сообраќајот на регионалениот патен правец Велес – Градско од претпладневните часови е во прекин. Причина е голем одрон на карпа во близина на вливот на реката Тополка во река Вардар (по Долни дуќани).

Повеќе...

Предлог дневен ред за 12-та седница на Советот на Општина Велес

Република Македонија
Совет на Општина Велес
Број 25-___/1
07.02.2018 година
Велес

Врз основа на член 39, став 2 од Законот за локалната сaмоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 18, став 3 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Велес" бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 12- та седница на Советот
на Општина Велес

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Градоначалникот на Општина Велес објавува:

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Повеќе...

ОБЈАВА за прибирање на понуди за распределба на линии за превоз на патници на територијата на Велес

Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16 и 71/16) и член 32 од Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Велес („Сл.гласник на општина Велес“ бр.2/18), 

О  Б  Ј  А  В  А

за прибирање на понуди за распределба на линии за превоз на патници на територијата на Велес за следните линии

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од страна на ЈКП Дервен

Општина Велес ги известува граѓаните дека заради актуелните временски услови постојат пречки и потешкотии во извршувањето на услугата за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од страна на ЈКП Дервен.

Повеќе...