Соопштенија

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец февруари

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 22.02.2018 година (четврток) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог ДУП за УЕ 7 дел од УБ 41, ЦОУ “Васил Главинов”, КО Велес, Општина Велес

 Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член 51 од Статутот на Општина Велес, (Сл. Гласник 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Велес за 2018 година со Одлука бр бр. 25-4877/4 од 15.11.2017 година, од Советот на Општина Велес,  Градоначалникот на Општина Велес  го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавна презентација и јавна анкета

по Предлог  

ДУП за УЕ 7 дел од УБ 41, ЦОУ “Васил Главинов”, КО Велес, Општина Велес 

Повеќе...

Објава број 1 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

ОПШТИНА ВЕЛЕС

MUNICIPALITY OF VELES 

ОБЈАВА број 1

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес 

Повеќе...

Соопштение: Актуелна слика за квалитетот на амбиентниот водзух во Велес

Почитувани,

Општина Велес Ве информира дека во мониторинг станицата за квалитет на амбиентен воздух Велес 2 во работа се инструментите за О3 (озон), SO2 (сулфур диоксид), NO-NO2-NОx (азотни оксиди) и CO (јаглероден моноксид).
Од 28.12.2017г. по 12.00 часот не е во функција инструментот за суспендирани честички во воздухот со големина до 10 микро метри (РМ10).

Повеќе...

Пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Велес

ОБЈАВУВА
Пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 118, став 3 и член 122, став 4 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 129/15, 192/15, 39/16), Градоначалникот на Општина Велес изврши пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 08-52/1 од 04.01.2017г.

Повеќе...

Известување - бесправно изградени објекти

Согласно Законот за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр.190/2017) Општина Велес ги известува граѓаните дека:

Нови барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти СЕ ПРИМААТ ОД 01.01.2018 ГОДИНА ДО 31.12.2018 ГОДИНА - КОМПЛЕТНИ ( ова се однесува за објекти изградени до 03.03.2011 година за кои барателот досега нема доставено барање во ниту еден од претходно дадените рокови) .
Барањата се примаат комплетни со геодетски елаборат и сметки за јавни услуги (струја, вода) или Изјава дека објектот е изграден пред влегување во сила на ЗПБИО со цитирана катастарска парцела и Геодетски елаборат во неа.

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец јануари

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 17.01.2018 година (среда) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

Листа на стипендијанти за учебната 2017/2018 година

Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на Општина Велес, по спроведен Конкурс со бр.25-5299/4 од 12.12.2017 година од пристигнатите 26 апликации, направи бодирање според успехот и бодирање по семејно-материјалната положба.

Врз основа на добиените резултати до Советот на Општина Велес достави Предлог ранг листа на стипендијанти за учебната 2017/2018 година. 

Повеќе...

Акција за отстранување на моторни возила

Почитувани сограѓани,

Општина Велес и СВР Велес ќе започнат акцијата за отстранување на нерегистрирани, хаварисани и искористени возила, приклучни возила и земјоделски машини со приклучни или без приклучни орудија.

Акцијата ќе ги опфати и оние возила кои се паркирани на определените места за паркирање, а имаат налепница-известување дека возилата се продаваат, како и непрописно паркираните возила на автобуските и такси стојалиштата.

Повеќе...

ОБЈАВА бр. 3 /2017 за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 3 /2017

 за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на

Општина Велес со електронско јавно наддавање

(првпат)

Повеќе...