Соопштенија

Предлог дневен ред за 12-та седница на Советот на Општина Велес

Република Македонија
Совет на Општина Велес
Број 25-___/1
07.02.2018 година
Велес

Врз основа на член 39, став 2 од Законот за локалната сaмоуправа („Службен весник на РМ" бр.5/02) и член 18, став 3 од Статутот на Општина („Службен гласник на Општина Велес" бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), донесувам

Р Е Ш Е Н И Е
за свикување на 12- та седница на Советот
на Општина Велес

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Врз основа на член 21 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр. 199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), Градоначалникот на Општина Велес објавува:

ЈАВЕН ПОВИК за доставување на иницијативи за изработка на урбанистички планови

Повеќе...

ОБЈАВА за прибирање на понуди за распределба на линии за превоз на патници на територијата на Велес

Врз основа на член 22 од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на РМ“ бр. 68/04, 127/06, 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15, 97/15, 124/15, 129/15, 193/15, 37/16 и 71/16) и член 32 од Одлуката за општински линиски превоз на патници во Општина Велес („Сл.гласник на општина Велес“ бр.2/18), 

О  Б  Ј  А  В  А

за прибирање на понуди за распределба на линии за превоз на патници на територијата на Велес за следните линии

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од страна на ЈКП Дервен

Општина Велес ги известува граѓаните дека заради актуелните временски услови постојат пречки и потешкотии во извршувањето на услугата за собирање и транспортирање на комуналниот отпад од страна на ЈКП Дервен.

Повеќе...

Информација за наставата во градските и подрачните училишта

Општина Велес ги известува граѓаните дека вo најголема мера со ангажман на стручните служби и приватните оператори, проблемите со пристап до училиштата се надминати.

Денеска без проблем започна наставата во Црквино, Сливник и Клуковец. Единствено се регистрирани проблеми со наставата во подрачното училиште во Раштани поради непроодност на патот.

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ (За чистење на снег на јавната површина пред објектите од страна на корисниците)


Се известуваат сите,сопственици односно корисници на јавни објекти на подрачјето на Општина Велес, дека во зимски услови при снежни врнежи се должни веднаш да започнат со чистење на снегот на отворените простори пред нивните објекти, со што ќе обезбедат непречен пристап до нив.

Повеќе...

Јавен оглас за засновање на работен однос на определено време

Согласно член 22 од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ број 27/2014, 199/2014 и 27/2016) и член 22 став (1) алинеја 1, член 23, член 24, член 25, член 26 и член 27 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ“бр. 2/2005; 106/2008; 161/2008; 114/2009; 130/2009; 149/2009; 50/2010; 52/2010; 124/2010; 47/2011; 11/2012; 39/2012; 13/2013; 25/2013; 170/2013; 187/2013; 113/2014; 20/2015; 33/2015; 72/2015; 129/2015 и 27/2016)
Градоначалникот на Општина Велес објавува:

ЈАВЕН ОГЛАС за засновање на работен однос на определено време

Повеќе...

Посета на збратимениот град Сомбор, Србија

 

На покана на градоначалничката на Сомбор Душанка Голубовиќ и претседателот на Советот на Градот Сомбор, Зоран Парчетиќ, делегација на Општина Велес предводена од градоначалникот Аце Коцевски во периодот 16-17 февруари годинава престојуваше во збратимениот град Сомбор, Република Србија. Делегацијата присуствуваше на одбележувањето на Денот на Град Сомбор 17-ти Февруари.

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец февруари

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 22.02.2018 година (четврток) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

Соопштение за организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог ДУП за УЕ 7 дел од УБ 41, ЦОУ “Васил Главинов”, КО Велес, Општина Велес

 Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член 51 од Статутот на Општина Велес, (Сл. Гласник 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Велес за 2018 година со Одлука бр бр. 25-4877/4 од 15.11.2017 година, од Советот на Општина Велес,  Градоначалникот на Општина Велес  го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавна презентација и јавна анкета

по Предлог  

ДУП за УЕ 7 дел од УБ 41, ЦОУ “Васил Главинов”, КО Велес, Општина Велес 

Повеќе...