Соопштенија

Објава број 1 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

ОПШТИНА ВЕЛЕС

MUNICIPALITY OF VELES 

ОБЈАВА број 1

за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија

по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес 

Повеќе...

Соопштение: Актуелна слика за квалитетот на амбиентниот водзух во Велес

Почитувани,

Општина Велес Ве информира дека во мониторинг станицата за квалитет на амбиентен воздух Велес 2 во работа се инструментите за О3 (озон), SO2 (сулфур диоксид), NO-NO2-NОx (азотни оксиди) и CO (јаглероден моноксид).
Од 28.12.2017г. по 12.00 часот не е во функција инструментот за суспендирани честички во воздухот со големина до 10 микро метри (РМ10).

Повеќе...

Пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Велес

ОБЈАВУВА
Пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 118, став 3 и член 122, став 4 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 129/15, 192/15, 39/16), Градоначалникот на Општина Велес изврши пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 08-52/1 од 04.01.2017г.

Повеќе...

Известување - бесправно изградени објекти

Согласно Законот за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти (Сл.весник на РМ бр.190/2017) Општина Велес ги известува граѓаните дека:

Нови барања за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти СЕ ПРИМААТ ОД 01.01.2018 ГОДИНА ДО 31.12.2018 ГОДИНА - КОМПЛЕТНИ ( ова се однесува за објекти изградени до 03.03.2011 година за кои барателот досега нема доставено барање во ниту еден од претходно дадените рокови) .
Барањата се примаат комплетни со геодетски елаборат и сметки за јавни услуги (струја, вода) или Изјава дека објектот е изграден пред влегување во сила на ЗПБИО со цитирана катастарска парцела и Геодетски елаборат во неа.

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец јануари

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 17.01.2018 година (среда) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

Листа на стипендијанти за учебната 2017/2018 година

Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на Општина Велес, по спроведен Конкурс со бр.25-5299/4 од 12.12.2017 година од пристигнатите 26 апликации, направи бодирање според успехот и бодирање по семејно-материјалната положба.

Врз основа на добиените резултати до Советот на Општина Велес достави Предлог ранг листа на стипендијанти за учебната 2017/2018 година. 

Повеќе...

Акција за отстранување на моторни возила

Почитувани сограѓани,

Општина Велес и СВР Велес ќе започнат акцијата за отстранување на нерегистрирани, хаварисани и искористени возила, приклучни возила и земјоделски машини со приклучни или без приклучни орудија.

Акцијата ќе ги опфати и оние возила кои се паркирани на определените места за паркирање, а имаат налепница-известување дека возилата се продаваат, како и непрописно паркираните возила на автобуските и такси стојалиштата.

Повеќе...

ОБЈАВА бр. 3 /2017 за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на Општина Велес со електронско јавно наддавање

ОБЈАВА бр. 3 /2017

 за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на

Општина Велес со електронско јавно наддавање

(првпат)

Повеќе...

Дежурен мобилен телефон за потребите на граѓаните 078/254–729

Врз основа на Одлуката на Советот на Општина Велес за донесување итни мерки за намалување на загадувањето на амбиентниот воздух, Општина Велес воведува ДЕЖУРЕН МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН за потребите на граѓаните.

Телефонскиот број 078 / 254 – 729 е достапен 24 часа. Истиот го опслужуваат одговорни лица во Територијалната противпожарна единица во Велес.

Повеќе...

Јавна расправа за Нацрт Буџет на Општина Велес за 2018 година

На Јавната расправа ќе биде разгледуван: Нацрт – Буџетот на Општина Велес за 2018 година

Расправата ќе се одржи на 15.12.2015 година (петок) во големата сала на Општина Велес и тоа за:

Повеќе...

Конкурс за стипендирање на талентирани ученици и студенти за учебната 2017/2018 година

Врз основа на член 3 од Деловникот за работа на Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на Општина Велес („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.11/2011), член 7 од Прaвилникот за условите, критериумите и начинот за доделување на стипендии на талентирани ученици и студенти во Општина Велес 27-6771/4, а во согласност со Програмата на Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на Општина Велес 25-5299/3. Комисијата за стипендирање на талентирани ученици и студенти на Советот на Општина Велес на ден 13.12..2017 година, распишува

К О Н К У Р С
за стипендирање на талентирани ученици и студенти за учебната 2017/2018 година

Повеќе...