Соопштенија

Јавен оглас бр. 05/2018 за прием на работници во работен однос на неопределено време во општинската администрација на Општината Велес

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на Република Македонија бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18), член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 62/2005..... 120/2018),

Градоначалникот на Општина Велес објавува

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 05/2018

за прием на работници во работен однос на неопределено
време во општинската администрација на Општината Велес

Повеќе...

Јавен повик за поставување на самопродавачка машина (кафемат) за топли и ладни напитоци во просториите на Општина Велес

ЈАВЕН ПОВИК

за поставување на самопродавачка машина
(кафемат) за топли и ладни напитоци
во просториите на Општина Велес

Повеќе...

Одлука за завршување на јавен оглас бр.03/2018

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ 62/2005....120/2018), а согласно член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18),

Градоначалникот на Општина Велес на ден 10.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А
за завршување на јавен оглас бр.03/2018

Повеќе...

Јавен повик до доверителите на Општина Велес и доверителите на единките корисници основани од Општина Велес, за пријавување на доспеани, а неплатени обврски

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (,,Службен Весник на РМ,, бр.209/18),
Градоначалникот на Општина Велес, објавува

Ј А В Е Н П О В И К
до доверителите на Општина Велес и доверителите на единките корисници основани од Општина Велес, за пријавување на доспеани, а неплатени обврски

Повеќе...

Јавен конкурс за избор на директор на Локалната установа „Народен музеј“ - Велес

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 11, точка 3 од Законот за музеите („Сл.весник на РМ“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15,152/15 и 39/16) и член 23 од Законот за работните односи („Сл.весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15,129/15и 27/16),

Градоначалникот на Општина Велес распишува

Ј А В Е Н    К О Н К У Р С
за избор на директор на Локалната установа
„Народен музеј“- Велес

Повеќе...

ОБЈАВА број 2 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

 Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

Повеќе...

Новогодишна илиуминација

ЈАВЕН ПОВИК
НОВОГОДИШНА ИЛИУМИНАЦИЈА

Општина Велес ги повикува сите заинтересирани граѓани да земат учество во уредувањето на сопствените објекти во пресред на новогодишните и божиќните празници.

 Согласно, Одлуката за востановување награда за најуспешна празнична илуминација донесена од СОВ  ќе се доделува НАГРАДА во 3 категории:

Повеќе...

Ивестување за истек на рок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти

Општина Велес известува дека врз основа на член 2 став 1 од Законот за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти(„Сл.весник на РМ“ бр.190 од 25.12.2017 година), рокот за поднесување на барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти истекува на 31 декември 2018 година.

Повеќе...

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2018 за прием на работници во работен однос на неопределено време во општинската администрација на Општината Велес

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на Република Македонија бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18), член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 62/2005..... 120/2018), 

Градоначалникот на Општина Велес објавува 

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 03/2018 

за прием на работници  во работен однос на неопределено

време во општинската администрација  на  Општината Велес

 Општинската администрација на Општината Велес има потреба од работнци со засновање  на работен однос  на неопределено време  за  работни  места во:                                                  

 • Секторот за правни и општи работи, јавни дејности, јавни набавки, информатичка технологија и поддршка на Градоначалникот-Одделение за правни и општи работи и месна самоуправа и тоа:

1.Назив на работно место – работник за давадање на податоци и информации, Ниво А2, ред. шифра УПР 04 05 А02 013

Број на извршители -   4(четири)

општи услови:

 • да е државјанин на РМ;
 • да е полнолетен;

-     активно да го користи македонскиот јазик,

 • да има општа здравствена способност за работното место;
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

Посебни услови

 • стручни квалификации: Средно гимназиско образование или средно техничко образование

(градежна или архитектонска струка), со стекнати 180 или 240 кредити според ЕЦВЕТ/МКСОО

-работно искуство: со или без работно искуство

 

2.Назив на работно место – хигиеничар, ниво А3, шифра УПР 04 05 А03 004          

Број на извршители - 3(три) 

општи услови:

 • да е државјанин на РМ;
 • да е полнолетен;
 • активно да го користи македонскиот јазик,
 • да има општа здравствена способност за работното место;
 • со правосилна судска пресуда да не му е изречена казна забрана на вршење професија, дејност или должност

посебни услови

стручни квалификации:

 • основно образование
 • работно искуство: со или без работно искуство
 • Распоред на работно време: 40 часовно–неделно работно време,
 • дневно работно време: од 07:30 часот до 15:30 часот

 Кандидатите кон Пријавата за засновање работен однос  треба да ја достават следнава потребна документација: 

 • Биографија (CV)
 • Диплома  за завршено образование, оригинал  или заверен  препис
 • Уверение за Државјанство на Република Македонија
 • Извод од историјатот на вработување од Центарот за вработување како доказ за работното искуство(оригинал или заверен на нотар);

Јавниот огласот трае 5  дена од денот на објавувањето во дневен печат, не сметајќи го и  денот на објавување во дневен печат.

Изборот од пријавените кандидати ќе се изврши во рок од 15 дена од денот на завршувањето на јавниот оглас.

 

Износот на месечна нето плата за работното место од точка 1 изнесува  15.000,оо денари.

Износот на месечна нето плата за работното место од точка 2 изнесува  12.200,оо денари.

 

Пријавата за вработување може да се превземе  од веб страната  на Општина Велес: www.veles.gov.mk

 Пријавата  за вработување  треба да содржи :

 • податоци за кандидатот (име и презиме, матичен број , датум и место  на раѓање , адреса и место на живеење, електронска  адреса  на кандидатот, контакт телефон,припадност  на заедница)
 • кратко мотивационо писно,
 • изјава за исполнување  на општите  услови за работно место со наведување ДА/НЕ за секој  услов одделно,
 • изјава за исполнување на посебните услови за работното место со наведување  ДА/НЕ  за секој услов одделно,
 • изјава за исполнување  на други посебни услови за работното место со наведување ДА/НЕ  за секој услов одделно. 

Кандидатите со пријавата, документација треба да ја достават до архивата на Општина Велес или по пошта на адреса: Општина Велес   ул. „Панко Брашнар“ бр.1   - Велес, со назнака: за Јавен оглас бр.03/18. 

Пријавите што нема да бидат поднесени во утврдениот рок и пријавите што нема ги содржат бараните документи ќе се сметаат како неблаговремени односно некомплетни  и истите нема да се разгледуваат. 

За Општина  Велес, тел.контакт 043-232 406, локал 112,


Јавен оглас бр.02/2018 за вработување на неопределено работно време, овластени службеници во областа на безбедноста

Врз основа на  член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18), член 11 од Законот за пожарникарство (,,Службен весник на Република Македонија бр.67/04......39/16) и член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 62/2005..... 120/2018), 

Градоначалникот на Општина Велес објавува 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.02/2018

за вработување на неопределено работно време,

овластени службеници во областа  на безбедноста

Повеќе...