Соопштенија

Честитка по повод празникот католички Божиќ

Почитувани сограѓани од католичката вероисповед,

Во свое лично име, во име на Советот на општина Велес и во име на сите граѓани, ви го честитам големиот христијански празник
Раѓање Христово-Божиќ.

Повеќе...

Како ќе се трошат парите на граѓаните во 2019? Учествувајте во јавната расправа и одлучувајте за Велес

Почитувани сограѓани,

По утврдувањето на програмите за активностите на Општина Велес во 2019 година заедно со Вас, Ве повикуваме низ јавна расправа и јавна анкета на веб страницата и социјалниот профил на Општината да придонесете за финално утврдување на Буџетот на општината во 2019 година.

Повеќе...

Јавен оглас бр.4/2018 за вработување на неопределено работно време, овластени службеници во областа на безбедноста

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18), член 11 од Законот за пожарникарство (,,Службен весник на Република Македонија бр.67/04......39/16) и член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 62/2005..... 120/2018),

Градоначалникот на Општина Велес објавува

ЈАВЕН ОГЛАС бр.04/2018
за вработување на неопределено работно време,
овластени службеници во областа на безбедноста

Повеќе...

Јавен оглас бр. 05/2018 за прием на работници во работен однос на неопределено време во општинската администрација на Општината Велес

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на Република Македонија бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18), член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 62/2005..... 120/2018),

Градоначалникот на Општина Велес објавува

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 05/2018

за прием на работници во работен однос на неопределено
време во општинската администрација на Општината Велес

Повеќе...

Јавен повик за поставување на самопродавачка машина (кафемат) за топли и ладни напитоци во просториите на Општина Велес

ЈАВЕН ПОВИК

за поставување на самопродавачка машина
(кафемат) за топли и ладни напитоци
во просториите на Општина Велес

Повеќе...

Одлука за завршување на јавен оглас бр.03/2018

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ 62/2005....120/2018), а согласно член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18),

Градоначалникот на Општина Велес на ден 10.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А
за завршување на јавен оглас бр.03/2018

Повеќе...

Јавен повик до доверителите на Општина Велес и доверителите на единките корисници основани од Општина Велес, за пријавување на доспеани, а неплатени обврски

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (,,Службен Весник на РМ,, бр.209/18),
Градоначалникот на Општина Велес, објавува

Ј А В Е Н П О В И К
до доверителите на Општина Велес и доверителите на единките корисници основани од Општина Велес, за пријавување на доспеани, а неплатени обврски

Повеќе...

Јавен конкурс за избор на директор на Локалната установа „Народен музеј“ - Велес

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 11, точка 3 од Законот за музеите („Сл.весник на РМ“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15,152/15 и 39/16) и член 23 од Законот за работните односи („Сл.весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15,129/15и 27/16),

Градоначалникот на Општина Велес распишува

Ј А В Е Н    К О Н К У Р С
за избор на директор на Локалната установа
„Народен музеј“- Велес

Повеќе...

ОБЈАВА број 2 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

 Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

Повеќе...