Соопштенија

Известување - авионско третирање против комарци

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Општина Велес ги известува граѓаните дека поради неповолните временски услови, авионското третирање против комарци кое требаше да се спроведе утринава, се одложува.

За терминот на следното прскање, јавноста ќе биде благовремено известена.

Со почит!

Соопштение - термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач за месец јули

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14, 44/15 и 97/15) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 22 јули 2015 година (среда) во 19:30 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на Општина Велес.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до Општина Велес најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот.