Соопштенија

Општина Велес ја информира јавноста дека поради градежни активности на улицата „Страшо Пинџур” во центарот на градот, на ден 24.06.2015 година (среда) сообраќајот на улицата „8-ми Септември”, од плоштадот С’рмаале до Кружниот тек, ќе се одвива во две насо

Општина Велес ја информира јавноста дека поради градежни активности на улицата „Страшо Пинџур” во центарот на градот, на ден 24.06.2015 година (среда) сообраќајот на улицата „8-ми Септември”, од плоштадот С’рмаале до Кружниот тек, ќе се одвива во две насоки. Поради непречено одвивање на сообраќајот се забранува паркирање на возилата од десната страна на улицата.

Повеќе...

Соопштение - термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач за месец јуни

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14 и 166/14) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 25 јуни 2015 година (четврток) во 19 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на Општина Велес.

Повеќе...

Известување за изработка на Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за ЛУПД за стопански комплекс, со основна намена на површини Г2-лесна и незагадувачка индустрија (кланица со придружни објекти) на КП 15339, 15330, дел од КП 15614


Врз основа на член 61 став 5 и член 69 став 1 од Законот за животната средина (”Службен весник на РМ“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), и член 4 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (”Службен весник на РМ“ број 147/08, 45/11), Општина Велес го објавува следното:

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за изработка на Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс, со основна намена на површини Г2-лесна и незагадувачка индустрија (кланица со придружни објекти) на КП 15339, 15330, дел од КП 15614 и КП 15318,Општина Велес.

Повеќе...

Градоначалникот Славчо Чадиев со честитка до сите верници од исламска вероисповед по повод започнувањето на светиот месец Рамазан

Почитувани сограѓани
Од мои лично име и од името на Советот на Општина Велес по повод започнувањето на светиот месец Рамазан упатувам честитки до сите верници од исламска вероисповед во општината со желби за добро здравје, општа благосостојба и мирен духовен живот.
Од изгрејсонце до зајдисонце нека овие денови на пост, Ве упатат по вистинскиот пат, нека Ви донесат многу чисти мисли, нека ја зголемат милоста, љубовта и добрите дела во Вашите семејства, кон Вашите соседи, пријатели и сограѓани.

Повеќе...

Известување за јавност за СЕА ЛУПД Порцеланoва

Врз основа на член 61 став 5 и член 69 став 1 од Законот за животната средина (”Службен весник на РМ“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), и член 4 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (”Службен весник на РМ“ број 147/08, 45/11), Општина Велес го објавува следното:

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за изработка на Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за Локална урбанистичка планска документација за стопански комлекс, со намена Г2 - лесна индустрија, на КП бр. 2384, м.в. Порцеланова, КО Оризари-вон г.р., Општина Велес, плански период 2015-2025 год.

Повеќе...