Соопштенија

Известување за изработка на Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за ЛУПД за стопански комплекс, со основна намена на површини Г2-лесна и незагадувачка индустрија (кланица со придружни објекти) на КП 15339, 15330, дел од КП 15614


Врз основа на член 61 став 5 и член 69 став 1 од Законот за животната средина (”Службен весник на РМ“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), и член 4 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (”Службен весник на РМ“ број 147/08, 45/11), Општина Велес го објавува следното:

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за изработка на Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс, со основна намена на површини Г2-лесна и незагадувачка индустрија (кланица со придружни објекти) на КП 15339, 15330, дел од КП 15614 и КП 15318,Општина Велес.

Повеќе...

Градоначалникот Славчо Чадиев со честитка до сите верници од исламска вероисповед по повод започнувањето на светиот месец Рамазан

Почитувани сограѓани
Од мои лично име и од името на Советот на Општина Велес по повод започнувањето на светиот месец Рамазан упатувам честитки до сите верници од исламска вероисповед во општината со желби за добро здравје, општа благосостојба и мирен духовен живот.
Од изгрејсонце до зајдисонце нека овие денови на пост, Ве упатат по вистинскиот пат, нека Ви донесат многу чисти мисли, нека ја зголемат милоста, љубовта и добрите дела во Вашите семејства, кон Вашите соседи, пријатели и сограѓани.

Повеќе...

Известување за јавност за СЕА ЛУПД Порцеланoва

Врз основа на член 61 став 5 и член 69 став 1 од Законот за животната средина (”Службен весник на РМ“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), и член 4 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (”Службен весник на РМ“ број 147/08, 45/11), Општина Велес го објавува следното:

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за изработка на Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за Локална урбанистичка планска документација за стопански комлекс, со намена Г2 - лесна индустрија, на КП бр. 2384, м.в. Порцеланова, КО Оризари-вон г.р., Општина Велес, плански период 2015-2025 год.

Повеќе...

ПРОГРАМА ЗА 52 „РАЦИНОВИ СРЕДБИ"

ПРОГРАМА ЗА 52 „РАЦИНОВИ СРЕДБИ"
(11-13 јуни 2015 година, Велес)
• 12 јуни 2015 (Петок)
11:00 часот
Промоција на стихозбирка наградена со „Антологија на болката“
Место: Мала сцена на Театар „Џинот“ Велес
18:00 часот

Повеќе...

Динамика за настани за месец јуни

Велес град на културата 2015
Динамика за настани за месец јуни

 • Концерт - пијано
  Александар Ташев, пијано
  Еда Шазиман , пијано
  02.06.2015(вторник)
  Место: Ликоверн Салон
  Време: 19:00 часот

Повеќе...