Соопштенија

Објава бр. 2 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

ОБЈАВА бр. 2
за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија
по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес


ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ
Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

Повеќе...

Соопштение за јавност - Авионско третирање против комарци на ден 16.05.2014 год

„Општина Велес ја информира јавноста дека ќе се спроведе првото авионско третирање против комарци на ден 16.05.2014 год. (сабота) со почеток од 05.00 часот до 06.30 часот.
Границата на третирањето е: Езеро Младост, с.Отовица, месност Јарбош; по течението на Вардар од север од с. Башино Село низ град Велес, се до вливот на река Бабуна и с. Горно Караслари.

Повеќе...

„Чист град 2015 година”

Општина Велес овие денови превзема подготовки за спроведување на акцијата „Чист град 2015 година”. Во пресрет на почетокот на оваа акција, се замолуваат граѓаните активно да придонесат за успешна реализација, да ги отстранат нерегистрираните, хаварисаните и дотраени моторни возила, приколки и камп-приколки, запрежните возила, трактори, земјоделски машини и алати од јавните површини во градот и да ги применат мерките согласно Законот за јавна чистота.

Повеќе...

Соопштение - термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач за месец мај

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14 и 166/14) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 22 мај 2015 година (петок) во 19 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на Општина Велес.

Повеќе...

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2015 за добивање право за поставување на билборди и рекламни паноа

Врз основа на Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на Општина Велес ("Сл.гласник на Општина Велес" бр. 4/14), а во согласност со Одлуката за утврдување на почетна цена за поставување на билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес („Сл.гласник на Општина Велес" бр. 15/14), донесени од Советот на Општина Велес,

Општина Велес објавува

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 01/2015
за добивање право за поставување
на билборди и рекламни паноа

1. ПРЕДМЕТ НА ЈАВНИОТ ОГЛАС

Предмет на овој оглас е добивање право за поставување на билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес, по пат на јавно усно наддавање (во понатамошниот текст -билбордите).
Локациите и бројот на билбордите се утврдени во Програмата за поставување на урбана опрема на територијата на град на Велес за 2015 година.

Повеќе...