Соопштенија

ДА СЕ ОДНЕСУВАМЕ СОВЕСНО КОН ПРИРОДАТА

Согласно Програмата за одржување на Јавна чистота на територијата на Општина Велес, предвидена за 2015 година, пред почетокот на месец Мај од страна на ЈКП ,,Дервен" се изврши чистење на Езеро ,,Младост".

За време на престојните празнизници од страна на ЈКП,,Дервен" ќе бидат поставени дополнителни садови за отпад.

Повеќе...

Објава на Нацрт Б-интегрирана еколошка дозвола

Друштво за производство и трговија МАРГО-БРАН ДОО Велес, оператор на инсталацијата за интизивно свињарство/центар за интезивна репродукција на маториици и одгледување на прасиња до 25 кг. е во постапка на добивање на Б-интегрирана еколошка дозвола.

Повеќе...

Соопштение - термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач за месец април

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14, 112/14, 166/14 и 44/15) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 29 април 2015 година (среда) во 19 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на Општина Велес.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до Општина Велес најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот.