Соопштенија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина Службен весник на РМ бр.53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 124/12, 93/13 и 187/13 на ден 06. 10 2014 година, Градоначалникот на Општина Велес донесе

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена

1. За Планскиот документ , Урбанистички план вон населено место (УПВНМ) во Општина Велес кој се носи согласно Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл. Весник на РМ бр.51/05, 137/07, 91/09, 124/10,18/11, 53/11,144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), не е потребно да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

Повеќе...

Соопштение - трет термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 21 ноември 2014 година (петок) во 18 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на ССОУ „Коле Неделковски“ во Велес.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до Општина Велес најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот.

ОБЈАВА - Издавање на Б-интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 113, став 1 и член 122, став 4 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10,124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14), Градоначалникот на Општина Велес издаде Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 08-2946/9 на:

Оператор на инсталацијата/носител на дозволата:
Друштво за производство, трговија и транспорт
МИСА-МГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје
Адреса:
"Боро Менков" бр. 3а/2-6, 1000 Скопје-Бутел, Бутел
Локација на инсталацијата:
Наоѓалиште м.в. ГРООТ Општина Велес
Координати на локацијата:
41°44`46.93``N 21°44`48.01``E
Контакт лице:
Горан Ковиловски – менаџер за животна средина
тел./факс: 02/3120 098
Категорија на инсталација:
Инсталации за ископ, дробење, мелење, сеење, загревање на минерални суровини доколку не се опфатени со Прилог 1 од Уредбата
Вид на активности:
Површински коп за експлоатација на никлоносна руда и варовник со линија за дробење и сепарација до 50 000 т/годишно

Б-интегрирана еколошка дозвола e објавена на увид на заинтересираната јавност на www.veles.gov.mk


ГРАДОНАЧАЛНИК
на Општина Велес
м-р Славчо Чадиев

Покана - јавни расправи по нацрт-документите на Општина Велес за 2015 година

Почитувани,
Општина Велес Ве поканува на јавни расправи по нацрт-документите на општината за 2015 година. Јавните расправи ќе се одржат на 03.11.2014 година (понеделник) во големата сала на Општина Велес и тоа за претставниците од урбани и месни заедници претставниците, преставници од областите на образованието, културата, здравствената и социјална заштита, како и од здруженија и фондации ( невладини организации, културно уметнички друштва, спортски клубови итн.) и сите заинтересирани граѓани со почеток во 18:00 часот

Повеќе...

Соопштение - втор термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 7-ми ноември 2014 година (петок) во 18 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на ССОУ „Коле Неделковски“ во Велес.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до Општина Велес најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот.

Соопштение - термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 27-ми октомври 2014 година во 18 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на Работнички универзитет „Благоја Страчковски“ во Велес.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до Општина Велес најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот.

ЈАВЕН ПОВИК ЗА АПСОЛВЕНТИ И ДИПЛОМИРАНИ НЕВРАБОТЕНИ ЛИЦА, СО ВИСОК ПРОСЕК

Центарот за развој на Вардарски плански регион започнува со имплемнтација на прокетот “Кампања за вработување на 5 најдобри студенти од Вардарски плански регион во претпријатија од Регионот” кој е финансиски поддржан од Програмата за развој на ОН-УНДП во рамки на проектот “Мрежа за инклузивен развој на Вардарски плански регион”.

Повеќе...

Известување - „Македонија без отпад 2014“

Почитувани,

Веќе трета година Република Македонија се вклучува во глобалната акција Let`s Do It World, преку организирање на националната акција “Македонија без отпад 2014”, чии организатори се Министерството за животна средина и просторно планирање и асоцијацијата “Ајде Македонија”. Акцијата е со цел да се исчисти отпадот кој се наоѓа на несоодветни места и да се зголеми свеста кај граѓаните за правилно управување со отпадот.

Повеќе...