Соопштенија

Јавен апел - УХМР

Oпштина Велес ги известува сите граѓни дека според информациите од УХМР, овие денови нов јужен бран ќе ја зафати територијата на Република Македонија. Се очекува врнежите да бидат со поголем интензитет од тие во изминатиот викенд. Дополнително се очекува водостојот на реките да се зголеми со топење на снеговите со што се подигнува алармантноста со хидролошката состојба.

Во Велес критична точка претставува течението на реката Вардар низводно од левата и десната страна, пред и по мостот кај Башино село, во месноста Шорка, бавчите во Речани и Рени бунарите, кои се за снабдување со вода. Опсасност од излевање постои и кај градскиот парк, фудбалското и ракометното игралиште, околината на железен мост (месност Дворови), Автобуска станица, Мало Мовче и низводно во околината на фабриката „Димко Митрев”.

Ризични подрачја се и суводолиците во сите населени места каде постои опасност од излевање на надојдените води.

Во таа насока, упатуваме апел до сите жители, сопственици на викенд куќи и одгледувачи на добиток во наведените критични подрачја будно да ја следат состојбата и доколку има потреба да превземат итни мерки за соодветна заштита од поплави.

Општина Велес ги стави на располагање сите расположливи ресури и е во постојана координација и комуникација со надлежните институции се со цел благовремено да се преземат превентивни мерки за избегнување од евентуални несакани последици.

Градоначалник на Општина Велес
м-р Славчо Чадиев

ЈАВЕН АПЕЛ - зголемен водостој на реката Вардар

Општина Велес ја информира јавноста дека водостојот на реката Вардар се наоѓа на критичното високо ниво а според информациите на надлежните служби во наредниот период се очекува и зголемување на приливот на вода.

Повеќе...

Изгубени се лични документи

Изгубени се лични документи (пасош, лична карта и возачка дозвола) на име Colas Beaugé (КОЛА БУЖЕ) од Република Франција. Се молат чесните наоѓачи документите да ги достават во СВР Велес или во Општина Велес кај лицето Јадранка Стефкова (канцеларија 232 406/локал 114, мобилен 070 302 219).

ИЗВЕСТУВАЊЕ - Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за ДУП за дел од УБ 49, УЕ 9

 

Врз основа на член 61 став 5 и член 69 став 1 од Законот за животната средина (”Службен весник на РМ“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), и член 4 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (”Службен весник на РМ“ број 147/08, 45/11), Општина Велес го објавува следното:


ИЗВЕСТУВАЊЕ

за изработка на Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за Детален урбанистички план за дел од УБ 49, УЕ 9 од Генерален урбанистички план на град Велес, опфат помеѓу улица Димко Најдов, јужна граница на КП 10056 и граница на ГУП, Локалитет Димко Митрев (стар погон), КО Велес, Општина Велес, плански период 2014-2019 год.

Повеќе...