Соопштенија

МАКЕДОНСКАТА ФИЛХАРМОНИЈА ГОСТУВА ВО ВЕЛЕС СО „ПЕТРЕ И ВОЛКОТ"

Македонската филхармонија во петок (6 март) ќе гостува во Велес, каде што под диригентство на маестро Борјан Цанев ќе се претстави со симфониски концерт наменет за најмладите. Оркестарот ќе настапи во новиот велешки театар „Јордан Хаџи Константинов - Џинот“, кога со почеток во 17 часот ќе ја изведе популарната оркестарска свита „Петре и волкот“.

Повеќе...

ЈАВЕН ПОВИК - до сите здруженија, фондации и сојузи од Општина Велес, за изработка на Правилник

Комисијата за користење на простории од страна на здруженија на граѓани и фондации, при Советот на Општина Велес подготви предлог Правилникот за користење на простории сопственост на Општина Велес од страна на здруженија, фондации и сојузи од Општина Велес.

Повеќе...

КОНКУРС - за делегирање на надлежноста на Општина Велес за реализирање на Оперативниот план за родова еднаквост на здружение на граѓани

Врз основа на Одлуката за делегирање на надлежноста на Општина Велес од областа на социјалната заштита за реализирање на Оперативниот план за родова еднаквост на здружение на граѓани („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.2/15) и член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на Општина Велес за реализирање на Оперативниот план за родова еднаквост на здружение на граѓани („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.3/15), Градоначалникот на Општина Велес, распишува

КОНКУРС
за делегирање на надлежноста на Општина Велес за реализирање на Оперативниот план за родова еднаквост на здружение на граѓани

Повеќе...

КОНКУРС - за делегирање на надлежноста на Општина Велес за организирање и реализирање на културната „Детски Рацинови средби“ на здружение на граѓани

Врз основа на Одлуката за делегирање на надлежноста на Општина Велес за организирање и реализирање на културната манифестација „Детски Рацинови средби“ на здружение на граѓани („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.2/15) и член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на Општина Велес за организирање и реализирање на културната манифестација „Детски Рацинови средби“ на здружение на граѓани („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.3/15), Градоначалникот на Општина Велес, распишува

КОНКУРС
за делегирање на надлежноста на Општина Велес за организирање и реализирање на културната „Детски Рацинови средби“ на здружение на граѓани

Повеќе...

КОНКУРС - за делегирање на надлежноста на Општина Велес за организирање и реализирање на културната „Рацинови средби“ на здружение на граѓани

Врз основа на Одлуката за делегирање на надлежноста на Општина Велес за организирање и реализирање на културната манифестација „Рацинови средби“ на здружение на граѓани („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.2/15) и член 4 од Правилникот за начинот и постапката за делегирање на надлежноста на Општина Велес за организирање и реализирање на културната манифестација „Рацинови средби“ на здружение на граѓани („Сл.гласник на Општина Велес“ бр.3/15), Градоначалникот на Општина Велес, распишува

КОНКУРС
за делегирање на надлежноста на Општина Велес за организирање и реализирање на културната „Рацинови средби“ на здружение на граѓани

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ - за изработка на Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за Детален урбанистички план за УЕ 1, УБ 3, Општина Велес, плански период 2014-2019 год.

Врз основа на член 61 став 5 и член 69 став 1 од Законот за животната средина (”Службен весник на РМ“ број 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13 и 42/14), и член 4 од Уредбата за учество на јавноста во текот на изработката на прописи и други акти, како и планови и програми од областа на животната средина (”Службен весник на РМ“ број 147/08, 45/11), Општина Велес го објавува следното:

ИЗВЕСТУВАЊЕ

за изработка на Извештај за Стратегиска оцена на влијание врз животната средина за Детален урбанистички план за УЕ 1, УБ 3, Општина Велес, плански период 2014-2019 год.

Повеќе...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена - ЛУПД за стопански комплекс со основна намена на површини Г2

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Градоначалникот на Општина Велес, на ден 04 .02 .2015 година, донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

1.За планскиот документ Локална урбанистичка планска документација за стопански комплекс со основна намена на површини Г2 – лесна и незагадувачка индустрија (кланица со придружни објекти) на КП 15339, 15330, дел од КП 15614 и КП 15318 КО Велес, Општина Велес кој го донесува Општина Велес потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

Повеќе...