Соопштенија

Соопштение - петти термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 19 декември 2014 година (петок) во 18 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на ССОУ „Коле Неделковски“ во Велес.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до Општина Велес најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот.

Одлука за спроведување на стратегиска оцена - ДУП за дел од УБ 49, УЕ 9 од ГУП на град Велес

Врз основа на член 65 став (6) од Законот за животната средина („Службен весник на Република Македонија“ бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10 и 51/11), Градоначалникот на Општина Велес, на ден 05.12.2014 година, донесе

Одлука за спроведување на стратегиска оцена


1.За планскиот документ Детален урбанистички план за дел од УБ 49, УЕ 9 од Генерален урбанистички план на град Велес, опфат помеѓу улица Димко Најдов, јужна граница на КП 10056 и граница на ГУП, Локалитет Димко Митрев (стар погон), КО Велес, Општина Велес, кој го донесува Општина Велес потребно е да се спроведе стратегиска оцена на влијанието врз животната средина согласно член 65 од Законот за животната средина.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ ЗА ЈАВНОСТ - Ден на дрвото 2014

Се известуваат граѓаните на Велес дека Акцијата „Ден на дрвото 2014“ ќе се реализира на ден 03 декември 2014 година (среда) со пошумување на локација м.в. Пуплин (Езеро Младост). Акцијата ќе се изведе на површина од 5 хектари.

Автобусите поаѓаат по следниот распоред :

  • Основен Суд Велес во 09.00 и во 11.00 часот
  • ЕВН ЕСМ во 09.00 и во 11.00 часот и
  • пред ОССУ „Коле Неделковски“ во 9.00 часот.

Општина Велес ги повикува граѓаните активно да се вклучат во акцијата „Ден на дрвото“ и да придонесат кон создавање на здрава и чиста животна средина за сегашните и идните генерации.

ПРИЈАВУВАЊЕ за учество на отворената новогодишна сцена

Општина Велес во пресрет на Новата 2015 Година организира отворена новогодишна сцена во Младинскиот парк во Велес во периодот од 25.12.2014 година (католички Божиќ од 11:00 часот до 05.01.2015 година - Коледе. За Новогодишната отворена сцена Општина Велес обезбедува бина и озвучување.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА (изградба на базна станица за мобилна телефонија ВИП,КО Иванковци)

Врз основа на член 50 а од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Градоначалникот на Општина Велес го дава следното

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите правни и физички лица дека Градоначалникот на Општина Велес донесе Решение за организирање на

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

Локална урбанистичка планска документација, за изградба на базна станица ВЛС9098 за мобилна телефонија ВИП, на КП 1813, КО Иванковци, Општина Велес

Повеќе...

„ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛСТВО“

 

Во рамки на кампањата „16 дена активизам против семејно насилство“ Организација на жени – Велес, со поддршка на Општина Велес организира отворена трибина на тема:

„ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛСТВО“

Трибината ќе се одржи на 1-ви декември (понеделник) со почеток во 11.00 часот во салата на Медиотеката во Локалната библиотека „Гоце Делчев“.

Соопштение - четврт термин за полагање на испит за сертификат за автотакси возач

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04,127/06,114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11, 6/12, 23/13, 120/13, 163/13, 187/13, 42/14 и 112/14) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 3 декември 2014 година (среда) во 18 часот. Испитот ќе се одржи во просториите на ССОУ „Коле Неделковски“ во Велес.

Пријавувањето за полагање на испитот се врши со поднесување пријава до Општина Велес најдоцна 2 дена пред одржувањето на испитот.

СООПШТЕНИЕ - ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА за Нацрт ДУП за дел од УБ 49, УЕ 9

Врз основа на член 24 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Службен весник на Р.М. број 51/05, 137/07, 91/09, 124/10, 18/11, 53/11, 144/12, 55/13, 163/13 и 42/14), Градоначалникот на Општина Велес го дава следното

СООПШТЕНИЕ

Се известуваат сите правни и физички лица дека Градоначалникот на Општина Велес донесе Решение за организирање на

ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ЈАВНА АНКЕТА

за Нацрт Детален урбанистички план за дел од УБ 49, УЕ 9 од Генерален урбанистички план на град Велес, опфат помеѓу улица Димко Најдов, јужна граница на КП 10056 и граница на ГУП, Локалитет Димко Митрев (стар погон), КО Велес, Општина Велес, плански период 2014-2019 год.

Повеќе...

Известување - краен рок за подмирување на данок на имот е 15 ноември 2014

Се известуваат граѓаните на Општина Велес кои се даночни обврзници по основ на данокот на имот и сите правни лица и трговци поединци, обврзници по основ на комунална такса за назив на фирма и данок на имот дека даночната администрација на Општина Велес ги достави решенијата за данок на имот и комунална такса, за 2014 година.

Повеќе...

Известување за одржување на изложба - илустрации на Василие Поповиќ Цицо

Во вторник 18.11.2014 Во Ликовниот салон во Велес ќе се отвори изложба на карикатури, акварели, илустрации на Василие Поповиќ Цицо. Изложбата е јубилејна по повод 100 години од раѓањето ( !914-!962) на Цицо, насловена Сеќавање и Омаж на Василие Поповиќ – Цицо. Роден е во Скадар, Црна гора, а од пет години, до крајот на животот живеел во Скопје. Уметничка академија завршил во Белград. На изложбата ќе бидат поставени 60-тина дела на Цицо кои го предскавуваат како акварелист, карикатурист, сценограф, костимограф и илустратор.

Повеќе...