Соопштенија

Како ќе се трошат парите на граѓаните во 2019? Учествувајте во јавната расправа и одлучувајте за Велес

Почитувани сограѓани,

По утврдувањето на програмите за активностите на Општина Велес во 2019 година заедно со Вас, Ве повикуваме низ јавна расправа и јавна анкета на веб страницата и социјалниот профил на Општината да придонесете за финално утврдување на Буџетот на општината во 2019 година.

Повеќе...

Јавен оглас бр.4/2018 за вработување на неопределено работно време, овластени службеници во областа на безбедноста

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор (,,Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18), член 11 од Законот за пожарникарство (,,Службен весник на Република Македонија бр.67/04......39/16) и член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 62/2005..... 120/2018),

Градоначалникот на Општина Велес објавува

ЈАВЕН ОГЛАС бр.04/2018
за вработување на неопределено работно време,
овластени службеници во областа на безбедноста

Повеќе...

Јавен оглас бр. 05/2018 за прием на работници во работен однос на неопределено време во општинската администрација на Општината Велес

Врз основа на член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Сл.весник на Република Македонија бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18), член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 62/2005..... 120/2018),

Градоначалникот на Општина Велес објавува

ЈАВЕН ОГЛАС бр. 05/2018

за прием на работници во работен однос на неопределено
време во општинската администрација на Општината Велес

Повеќе...

Јавен повик за поставување на самопродавачка машина (кафемат) за топли и ладни напитоци во просториите на Општина Велес

ЈАВЕН ПОВИК

за поставување на самопродавачка машина
(кафемат) за топли и ладни напитоци
во просториите на Општина Велес

Повеќе...

Одлука за завршување на јавен оглас бр.03/2018

Врз основа на член 50 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр. 5/02), член 23 од Законот за работните односи („Службен весник на РМ 62/2005....120/2018), а согласно член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор („Службен весник на Република Македонија“ бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18),

Градоначалникот на Општина Велес на ден 10.12.2018 година, донесе

О Д Л У К А
за завршување на јавен оглас бр.03/2018

Повеќе...

Јавен повик до доверителите на Општина Велес и доверителите на единките корисници основани од Општина Велес, за пријавување на доспеани, а неплатени обврски

Врз основа на член 8 од Законот за финансиска поддршка на единиците на локалната самоуправа и единки корисници основани од единиците на локалната самоуправа за финансирање на доспеани, а неплатени обврски (,,Службен Весник на РМ,, бр.209/18),
Градоначалникот на Општина Велес, објавува

Ј А В Е Н П О В И К
до доверителите на Општина Велес и доверителите на единките корисници основани од Општина Велес, за пријавување на доспеани, а неплатени обврски

Повеќе...

Јавен конкурс за избор на директор на Локалната установа „Народен музеј“ - Велес

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на РМ“ бр. 5/02), член 11, точка 3 од Законот за музеите („Сл.весник на РМ“ бр. 66/04, 89/08, 116/10, 51/11, 88/15,152/15 и 39/16) и член 23 од Законот за работните односи („Сл.весник на РМ“ бр. 62/05, 106/08, 161/08, 114/09, 130/09, 50/10, 52/10, 124/10, 47/11, 11/12, 39/12, 13/13, 25/13, 170/13, 187/13, 113/14, 20/15, 33/15, 72/15,129/15и 27/16),

Градоначалникот на Општина Велес распишува

Ј А В Е Н    К О Н К У Р С
за избор на директор на Локалната установа
„Народен музеј“- Велес

Повеќе...

ОБЈАВА број 2 за отуѓување на градежно земјиште сопственост на Република Македонија по пат на електронско јавно наддавање во Општина Велес

ПРЕДМЕТ НА ЕЛЕКТРОНСКОТО ЈАВНО НАДДАВАЊЕ

 

 Предмет на електронското јавно наддавање е градежно неизградено земјиште, сопственост на Република Македонија, предвидено со:

Повеќе...

Новогодишна илиуминација

ЈАВЕН ПОВИК
НОВОГОДИШНА ИЛИУМИНАЦИЈА

Општина Велес ги повикува сите заинтересирани граѓани да земат учество во уредувањето на сопствените објекти во пресред на новогодишните и божиќните празници.

 Согласно, Одлуката за востановување награда за најуспешна празнична илуминација донесена од СОВ  ќе се доделува НАГРАДА во 3 категории:

Повеќе...

Ивестување за истек на рок за утврдување на правен статус на бесправно изградени објекти

Општина Велес известува дека врз основа на член 2 став 1 од Законот за изменување на Законот за постапување со бесправно изградени објекти(„Сл.весник на РМ“ бр.190 од 25.12.2017 година), рокот за поднесување на барања за утврдување на правен статус на бесправни објекти истекува на 31 декември 2018 година.

Повеќе...