Соопштенија

ОБЈАВА бр. 2/2018 за добивање право за поставување на билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес

ОБЈАВА бр. 2/2018

за добивање право за поставување

на  билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес, со електронско јавно наддавање 

Врз основа на член 2, став 4, алинеја  2, член 39, од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Комисија за водење на постапка за поставување на билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес, согласно Одлука за утврдување на почетна цена за поставување на билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес(„Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 07/18 и 8/18) и Записникот од одржаната седница на Комисијата од 21.05.2018год. 

Повеќе...

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА ПРОМЕНА НА РЕЖИМ НА СООБРАЌАЈ

Почитувани граѓани,

 Општина Велес во интерес на подобрување на патната инфраструктура, санирање на проблемите коишто настанаа како последица на неодамнешните поројни дождови, како и олеснување на комуникацијата на возилата и пешаците кои гравитираат на тој дел од градот, планира реконструкција (бетонирање) на спојот помеѓу улиците  „Вера Циривири“ и ул. „Ѓорѓи Димитров“

Повеќе...

ПОВИК ЗА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ АДВОКАТИ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ СУДОВИ

ПОВИК
ЗА ЗАИНТЕРЕСИРАНИ АДВОКАТИ
ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ НА ОПШТИНА ВЕЛЕС
ПРЕД НАДЛЕЖНИТЕ СУДОВИ

Општина Велес ГИ ПОВИКУВА СИТЕ ЗАИНТЕРЕСИРАНИ АДВОКАТИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА ГРАД ВЕЛЕС, да достават своја понуда за застапување на Општина Велес пред сите надлежни судови.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ - прво авионско третирање против комарци

Општина Велес ја информира јавноста дека, првото авионско тертирање против комарци ќе го изврши на ден 31 мај (четврток) 2018 год. во периодот од 0500 до 0630 часот. Доколку временските услови не дозволуваат авионско прскање истото ќе се изврши наредниот ден, 01 јуни (петок) 2018 год.

Повеќе...

Термин за полагање на испит за сертификат за авто-такси возач за месец мај

Соглaсно член 8-з од Законот за превоз во патниот сообраќај („Службен весник на Република Македонија“ број 68/04 …… 71/16) и член 4 од Правилникот за постапката и програмата за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач, формата и содржината на уверението за положен испит и на сертификатот за автотакси возач, („Службен весник на Република Македонија“ бр.98/14), Општина Велес закажува испити за полагање на испитот за добивање сертификат за автотакси возач на 30.05.2018 година (среда) со почеток во 16:00 часот.

Повеќе...

Покана по повод 9 Мај -Денот на Европа

По повод одбележувањето на 9 Мај-Денот на Европа, Општина Велес Ве поканува заеднички да го одбележиме 68-от роденден на Европската Унија.  

Празникот ќе биде одбележан со следната програма:

Повеќе...

Честитка по повод 1 Мај -Меѓународниот ден на трудот

Почитувани граѓани,

Со искрена благодарност за Вашиот придонес кон развојот на поубав и понапреден Велес, во свое лично име и во име на Советот на Општина Велес Ви го честитам 1 Мај-Меѓународниот ден на трудот. Вашиот труд и посветеноста во работата се најголеми вредности и двигатели на иднината на Велес и Македонија.

Повеќе...

КОНКУРС За доделување на наградата „Антологија на болката“ за 2018 година

Организацискиот одбор на културната манифестација „Рацинови средби“, врз основа на Одлуката за објавување конкурс за доделување на награда „Рациново признание“ за 2018 година, бр. 08-2156/1, од 20.04 2018 година, објавува

КОНКУРС
За доделување на наградата „Антологија на болката“ за 2018 година

Повеќе...

Конкурс за доделување на наградата „Рациново признание“ за 2018 година

Oрганизацискиот одбор на културната манифестација „Рацинови средби“, врз основа на Одлуката за објавување Конкурс за доделување на наградата „Рациново признание“ за 2018 година, објавува

КОНКУРС
за доделување на наградата
„Рациново признание“ за 2018 година

Повеќе...

ЈАВЕН КОНКУРС за избор на Директор на ЈКП „Дервен“ Велес

Врз основа на член 50, став 1, точка 9 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/02) и член 23 став 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на РМ“ бр. 38/96........64/18) а согласно Одлуката за распишување на јавен конкурс за избор на Директор на ЈКП „Дервен“ Велес, бр. 08-2076/1 од 25.04.2018 година,

Градоначалникот на Општина Велес, распишува

ЈАВЕН КОНКУРС
за избор на Директор на ЈКП „Дервен“ Велес

Повеќе...