Соопштенија

Одлука за неспроведување на стратегиска оцена за планскиот документ ДУП за дел од УЕ 11, УБ 54, К.О. Велес

Почитувани граѓани,

 На 15.09.2017 година од страна на Градоначалникот на Општина Велес донесена е Одлука за спроведување на стратегиска оцена за планскиот документ  ДУП за дел од УЕ 11, УБ 54, К.О.Велес, Општина Велес под бр. УП. 1310-40 од 15.09.2017 и истиот е доставен до Министерство за животна средина и просторно планирање за произнесување.

Повеќе...

Соопштение за одржување на Јавна расправа за Каменолом ТЕХНО ПАВЕР

Почитувани,

 Јавната расправа во врска со доставеното Барање за добивање на А-интегрирана еколошка дозвола за КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-подружница бр.2 с.Превалец, Велес ќе се одржи на ден 20.11.2018г. (вторник) со почеток во 12.00 часот, во просториите на Општина Велес.

Повеќе...

Известување за градежни активности

На 12 ноември 2018 година (понеделник), Општина Велес ќе отпочне со градежни активности на крстосницата помеѓу улиците „Наум Наумовски Борче“  и „III- та Кумановска бригада“, (во близина на сендвичарата „Круг“). Градежните активности ќе се изведуваат во две фази и тоа:

Повеќе...

Покана за јавни расправи по Нацрт-документите на општината за 2019 година

Општина Велес Ве поканува на Jавнa расправa по Нацрт-документите на општината за 2019 година. Јавната расправa ќе се одржи на 07.11.2018 година (среда) во големата сала на Општина Велес и тоа за:

Повеќе...

Известување од Градоначалникот Аце Коцевски - ТЕХНО ПАВЕР поднесе барање за еколошка дозвола

Почитувани граѓани,

Ве известувам дека на 30 октомври годинава, од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање до Општина Велес е доставено Барање за добивање на А-интегрирана еколошка дозвола за КАМЕНОЛОМ ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје -подружница бр. 2 с. Превалец, Велес.

Повеќе...

Акција за собирање на електричен и електронски отпад

По четврти пат Општина Велес, ЈКП Дервен и „Нула отпад“ - Скопје организираат Акција за собирање отпад од електрична и електронска опрема За таа цел, компанијата „Нула отпад“ од Скопје отпечати информативен леток кој веќе се дистрибуира со сметките за комунални услуги.

Повеќе...

Пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола

Градоначалникот на Општина Велес 

ОБЈАВУВА

Пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола

Согласно член 118, став 3 и член 122, став 4 од Законот за животната средина (“Службен весник на РМ” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08, 83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 129/15, 192/15, 39/16), Градоначалникот на Општина Велес изврши пренос на Б-интегрирана еколошка дозвола бр. 08-2399/9 од 09.12.2015г.

Повеќе...

Јавен конкурс за изработка на ликовни творби на тема: „Велес во срцето“

Комисијата за заштита на правата на децата формирана со Решение бр. 25-4745/7 од 07.11.2017 година од Советот на Општина Велес, по повод 9 ти Ноември, Денот на градот објавува

 ЈАВЕН КОНКУРС

за изработка на ликовни творби

на тема: „Велес во срцето“

Повеќе...

Одлука за спроведување на стратегиска оцена

Врз  основа  на член  65 став (6) од  Законот за животна средина  („Службен весник на

Република Македонија” бр. 53/05, 81/05, 24/07, 159/08,  83/09, 48/10, 124/10, 51/11, 123/12, 93/13, 187/13, 42/14, 44/15, 129/15, 39/16),

Градоначалникот на Општина  Велес, на ден   26.10.2018 година  донесе

1. За планскиот документ  Изменување  и  дополнување  на  ДУП  за УБ 8  Општина Велес, кој  го  донесува  Општина Велес  потребно  е  да се спроведе стратегиска  оцена  на  влијанието  врз  животната  средина  согласно член 65  од  Законот  за животната средина.

Повеќе...

КОНКУРС за доделување Актерска награда за животно дело „Петре Прличко“

К О Н К У Р С

за доделување Актерска награда

за животно дело „Петре Прличко“

 

 

ЦЕЛ НА КОНКУРСОТ

            Конкурсот се распишува со цел да се прибават предлози на кандидати за доделување на Актерската награда за животно дело „Петре Прличко“.

 

Повеќе...