Соопштенија

Јавен оглас бр.01/2018 за вработување на неопределено работно време, овластени службеници во областа на безбедноста

Врз основа на  член 20-г од Законот за вработените во јавниот сектор(,,Сл.весник на Република Македонија бр.27/14,199/14, 27/16 и 35/18),член 11 од Законот за пожарникарство (,,Службен весник на Република Македонија бр.67/04......39/16) и член 22 од Законот за работните односи („Сл.весник на Република Македонија“ бр. 62/2005..... 120/2018),

Градоначалникот на Општина Велес објавува 

ЈАВЕН ОГЛАС бр.01/2018

за вработување на неопределено работно време, овластени службеници

во областа  на безбедноста

Повеќе...

Езерото „Младост“ безбедно за капачите

На 17-та седница на Советот на Општина Велес одржана на 9 јули годинава, помеѓу 21 точка на дневниот ред, беше разгледана информација на велешкиот Центар за јавно здравје за санитарно-хигиенската состојба на езерото „Младост“ во 2017 година.

Повеќе...

СООПШТЕНИЕ За организирање на јавна презентација и јавна анкета по Предлог ДУП ЗА УБ 54 ДЕЛ ОД УЕ 11, КО ВЕЛЕС, ОПШТИНА ВЕЛЕС

Врз основа на член 35 став 3 од Законот за просторно и урбанистичко планирање (Сл.Весник на РМ бр.199/14, 44/15, 193/15, 31/16 и 163/16), член 50 точка 4 од Законот за локална самоуправа ("Сл.весник на РМ" бр.5/02), член 51 од Статутот на Општина Велес, (Сл. Гласник 12/06, 03/09, 18/10 и 15/14), и донесената Годишна програма за изработување на урбанистички планови на Општина Велес за 2016 година со Одлука бр бр. 27-6567/9 од 16.11.2015 година, од Советот на Општина Велес,  Градоначалникот на Општина Велес  го дава следното:

С О О П Ш Т Е Н И Е

За организирање на јавна презентација и јавна анкета

по Предлог  

ДУП ЗА  УБ 54 ДЕЛ ОД УЕ 11,  КО ВЕЛЕС, ОПШТИНА ВЕЛЕС

Повеќе...

ОБЈАВА бр.3/2018

ОБЈАВА бр. 3/2018

 за давање на деловни и административни простории во закуп и за продажба на движни ствари во сопственост на

Општина Велес со електронско јавно наддавање 

Повеќе...

Известување за реконструкција на сливна решетка на улица „Љубљанска“, лоцирана под ООУ „Блаже Коневски“

Општина Велес во интерес на подобрување на патната инфраструктура, санирање на проблемите како и олеснување на комуникацијата на возилата и пешаците кои гравитираат на тој дел од градот, планира реконструкција на сливна решетка на улица „Љубљанска“, лоцирана под ООУ „Блаже Коневски“.

Повеќе...

Известување за прекини во електричното напојување

ЕВН ги известува граѓаните дека на 24 јуни (недела)  и  25 јуни 2018 (понеделник), во периодот од 4 до 7 часот наутро ќе има кратки прекини со електрично напојување на подрачјето на Општина Велес  поради годишна ревизија на напојната трафостаница. Апелираме до граѓаните да ги имаат во предвид посочените периоди и соодветно да ги планираат своите активности.


Повеќе...

Одлука за прогласување Ден на жалост во Општина Велес

Врз основа на член 36, став 1, точка 15 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр.05/02) и член 45, став 1 од Статутот на Општина Велес („Службен гласник на Општина Велес“ бр.12/06, 03/09, 18/10 и 15/14),

Советот на Општина Велес на вонредна седница одржана на ден 21.06.2018 година, донесе

О Д Л У К А
за прогласување Ден на жалост во Општина Велес

Повеќе...

22.06.2018 - Ден на жалост во Велес

Советот на Општина Велес на вонредната седница одржана на 21 јуни годинава донесе едногласна одлука 22 јуни 2018 година (петок), денот кога ќе се погребаат посмртните останки на трите малолетни деца што го загубија животот во пожар да се прогласи за Ден на жалост во Велес.

Повеќе...

Известување за градежни активности на патиштата

Општина Велес издаде налог на економскиот оператор ДТСУ „Мирсат Комерц“ за чистење на банкини на два патни правци и тоа: локалниот пат кон населените места Дурутовец и Чолошево и локалниот пат кон село Ораовец.

Повеќе...

ОБЈАВА бр. 2/2018 за добивање право за поставување на билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес

ОБЈАВА бр. 2/2018

за добивање право за поставување

на  билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес, со електронско јавно наддавање 

Врз основа на член 2, став 4, алинеја  2, член 39, од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15 и 190/16) Комисија за водење на постапка за поставување на билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес, согласно Одлука за утврдување на почетна цена за поставување на билборди и рекламни паноа на територијата на град Велес(„Сл. гласник на Општина Велес“ бр. 07/18 и 8/18) и Записникот од одржаната седница на Комисијата од 21.05.2018год. 

Повеќе...