Аква парк

Аква парк - мв. „Бела Вода“ езеро „МЛАДОСТ“ Велес

Локација

 • локацијата се наоѓа на северната страна на езерото „Младост“, во непосредна близина на постоечките мотели. Граничи со  регионалниот пат Р-1102 од едната страна и борова шума ( низ која почнува и поминува пешачката патека околу езерото) од другата страна,а локацијата е видлива и од авто-патот М1 (Гевгелија-Скопје) кој поминува во близина над локацијата. Поволната местоположба, климатски услови, одличната сообраќајна поврзаност и самото езеро „Младост“ ја прават локацијата уште поатрактивна.

Одалеченост од поголемо место

 • до  Велес одалечено е 11 км
 • до  Скопје одалечено е 45 км
 • до  аеродом „А.Велики“ одалечено е 25 км
 • до  Штип одалечена е 45 км
 • до  с.Отовица одалечена е 2 км

Тип на земјиште

 • земјоделско (нива)

Сопственост

 • КП. бр.9,ко. Башино Село-вон г.р. Р.С. Македонија

Намена на земјиштето

 • изградба на Аква парк со сите пропратни функции

Податоци за земјиштето

 • вкупна површина- околу 2.6 ха површина за градење-зависи од урб. планска документација

Патна и железничка инфраструктура

 • до самата локација поминува регионалниот пат Р-1102.(Скопје-Велес)
 • на само 1 км.е приклучокот до авто-патот Е-75 ( Скопје- Гевгелија).
 • Низ с.Отовица одалечено 2км. поминува железничката пруга Скопје-Кочани
 • на почетокот на с.Отовица (одалечена 2км) е предвидена клучка која ќе ги поврзува новопредвидениот авто-пат А3 (Бугарија-Ресен) со авто-патот Скопје- Гевгелија со што локацијата ке биде достапна и за посетителите од Источна Северна Македонија

Водоснабдување

 • не постои водовдна линија, но може да се реши со бунари или со приклучување на Хидро-системот „Лисиче“(кој е веќе во фаза на  проектирање за целото езеро)

Одведување на отпадни води

 • веке постои колекторски систем на кој може да се поврзе

Електроенергетска инфраструктура

 • во непосредна близина постојат електрични водови со кои би се решило потребното напојување на ел.струја

Атрактивни природни ресурси

 • езеро „Младост“ со богат рибен фонд еколошка чиста средина и специфична флора и фауна

Можности

 • развој на транзитен, спортски, рекреативен, рибен и ловен туризам.

Урбанистичка документација

 • во фаза на изработка

Потребна урбанистичка документација

 • Урбанистички план за вон населено место