БП Чалошево

Бензиска пумпа - Чалошево

Бензинска  пумпна  станица   и  услужен  центар  на Р-526, м.в. „Корија“ ко Чалошево и  ко  Велес

Локација
Се наоѓа на  регионалниот пат Р 526 (Штип-Велес) односно од десната страна на патот во правец кон Велес и со изградба на бензинската пумпна станица и услужен центар, ке биде во функција на развој и унапредување на инфраструктурната опременост на ова подрачје од Р.Македонија.

Одалеченост од поголемо место

 • до  Велес оддалечена е  4км
 • до  Скопје оддалечена е  50 км.
 • до  с.Чалошово оддалечена е 1 км.
 • до  Штип одалечена е 35 км.

Тип на земјиште

 • урбанизирано

Сопственост

 • Р.Македонија

Намена

 • бензинска пумпна станица: објект за точење на гориво со бифе, продавници, услужен центар (паркиралишта, одмаралишта, снабдувачки објекти и  содржини, мотели, простор за кампување, автосервис, сервис за миење на коли и се друго што е во врска со потребите на возилата и возачите.)

Податоци за земјиштето

 • површина на гредешната парцела е  49 223 м2
 • површина за градење  е 34 828 м2

Патна и железничка инфрасруктура

 • локација е на регионалниот пат Р 526 (Штип-Велес)
 • локацијата  е одалечена 3 км.до магистралниот пат М1 (Гевгелија-Скопје)
 • локацијата е одалечена 3 км. до автопатот Е-75(Скопје-Гевгелија)

Водоснабдување

 • потребните количини на вода ке бидат обезбедени од бунари

Одведување на отпадни води

 • се предвидува изградба на сепарациона канализациона  мрежа(фекална и атмосверска) која преку пречистителни станици ке биде испуштана во реципиентот.

Електроенергетска инфраструктура

 • приклучен дистрибутивен електровод,во должина од над 1000м (воздушна линија).

Атрактивни природни ресурси

 • езеро „Младост“ одалечено 12км.

Урбанистичка документација

 • одобрена државна урбанистичка  планска документација  со тех.бр.Н1710 од 2011год,согласно решение 16-3689/3 од 04.10.2011год.

Предвидено со Државна урбанистичка планска документација за бензинска пумпна станица и услужен центар на регионален пат Р 536, м.в. Корија, КО Чалошево КО Велес со намена за изградба на бензинска пумпна станица и услужен центар.